Category Archive Без рубрики

Head kolleegid!

Igal aastal ühineb Eesti HIVist Mõjutatud Kogukondade Konsortsium (Eesti HIV-positiivsete Võrgustik EHPV (ehpv.ee) ja Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing LUNEST (lunest.ee)) ülemaailmse kampaaniaga „16 päeva soopõhise vägivalla vastu”, mida kaheteistkümnes Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni riigis korraldatakse ka nimetuse „Vägivallale pole õigustust!” all ja mida toetab Euraasia Naiste AIDSi-võrgustik (www.ewna.org).

Kampaania eesmärk on mobiliseerida ja kaasata HIV-positiivseid ja riskirühmadesse kuuluvaid naisi ning tõsta üldsuse teadlikkust naistevastase vägivallaga seonduvatest probleemidest. Samuti tõstab kampaania esile HIVi, soo ja vägivalla vahelisi suhteid. 

Elementaarsetele teenustele juurdepääsu piirates vähendab vägivald HIVi ja AIDSi epideemia vastase võitluse tõhusust. Naistevastane vägivald on inimõiguste rikkumine. HIV-nakkusega seonduvad ohud on vägivalda kogevate naiste jaoks suuremad. HIV-positiivsed naised, suurema HIV-nakkuse ohuga naised ja naised, kes tarvitavad uimasteid, kogevad vägivalda suurema tõenäosusega.

2020. aasta augustis kaardistas Eesti HIVist Mõjutatud Kogukondade Konsortsium (Eesti HIV-positiivsete Võrgustik EHPV (ehpv.ee) ja Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing LUNEST (lunest.ee)) kriisikeskuse-teenuste kättesaadavust HIV-positiivsetele ja uimasteid tarvitavatele naistele.  Kaardistamise tulemusel selgus, et sellele sihtrühmale pole kättesaadavad sugugi mitte kõik kriisikeskuse-teenused.

Tänavuse kampaania raames kavatsevad konsortsiumi liikmesorganisatsioonid hinnata nii HIV-positiivsetele kui ka uimasteid tarvitavatele naistele pakutavaid kriisikeskuse-teenuseid ning koostada soovitused nende kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamiseks.

Parema ülevaate saamiseks olukorrast kavatseme korraldada fookusgrupi-intervjuusid nii kriisikeskuse-teenuste pakkujate kui ka kasutajatega.

Eesti HIVist Mõjutatud Kogukondade Konsortsium kutsub fookusgrupis osalema kriisikeskuste töötajaid, keda ühendab naistevastase vägivalla probleemistik ning kes on valmis rääkima oma tegevusest, kogemustest ja probleemidest eesmärgiga leida uusi viise murekohtade lahendamiseks ning arutada koostöö- ja suhtlusvõimalusi.

COVID-19-pandeemiast johtuvate piirangute tõttu toimub sündmus veebisuhtlusrakenduses Zoom. Kõigile osalejatele saadetakse Zoom-koosoleku link.

Töökeeled: vene, eesti.

Kampaania eesmärgid

• Juhtida tähelepanu soopõhisele vägivallale Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regioonis ning parandada üldsuse arusaamist soovõrdsuse, HIVi ja vägivalla vahelistest seostest;

• mobiliseerida Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni HIV-epideemiast mõjutatud naisi tegelema soopõhise vägivalla probleemiga piirkonnas;

• suurendada vägivallaohus elavate või vägivalda kogenud naiste ja tütarlaste motivatsiooni otsida abi ja tuge;

• suurendada naiste kogukondlikku potentsiaali poliitiliste meetmete kujundamise ja soopõjhise vägivalla vastaste programmide juurutamise vallas.

Käes on aeg kehtestada uus normaalsus uimastitarvitajatele suunatud teenuste valdkonnas

Sel reedel, 26. juunil liitub MTÜ Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing LUNEST sadade organisatsioonide ja kümnete tuhandete aktivistidega, et vastukaaluks ÜRO uimastite kuritarvitamise ja salakaubaveo vastase päeva iganenud ja inimvaenulikule sõnumile tähistada rahvusvahelise uimastipoliitika konsortsiumi IDPC rahvusvahelist algatust „Ei karistustele, jah lahendustele!“ (ingl „Support. Don’t Punish.“).

Tänavu ühineme selle algatuse raames Euroopa uimastitarvitajate katusorganisatsiooni EuroNPUD eestvedamisel käivitatud kampaaniaga „Nõuame uut normaalsust!“ (ingl „Time for a New Normal!“).

Eesti erialased ametkonnad eesotsas Tervise Arengu Instituudiga tegutsesid COVID-19-pandeemia raames kiiduväärsel moel kiiresti ja otsustavalt, et tagada uimastitarvitajatele suunatud kahjude vähendamise, sõltuvusravi- ja sotsiaalteenuste järjepidevus. Tänu eriolukorra ajal rakendatud meetmetele väljastati muu hulgas asendusravimit inimestele mitmeks päevaks kätte, võimaldati asendusraviprogrammiga liitumist kiirendatud korras ning tagati üldse maksimaalselt nii teenusepakkujate kui ka teenusesaajate ohutus. Kuid tervishoiukriisi aegsed liberaalsemad reeglid kujunesid peale selle lakmuspaberiks, mis näitas nii Eestis kui ka mujal maailmas, et uimasteid tarvitavate inimeste senisest vastutulelikum, pandlikum ja inimlikum kohtlemine on võimalik ning sellega ei kaasne soovimatuid tagajärgi.

Nüüd, mil pandeemiaga seonduvad muudatused uimastiturul — sh uute ainete turuleilmumine ja traditsiooniliste uimastite kanguse kasv — on suurendanud uimastitega seonduvaid ohte nii uimastitarvitajatele kui ka rahvatervisele laiemalt, on tagumine aeg tunnistada senine uimastite ja uimastitarvitajate vastane võitlus kahjulikuks ja kontraproduktiivseks, vabastada korrakaitseorganid nende pädevussfäärist välja jäävast kohustusest uimastitarvitajaid taga ajada, vahistada ja karistada, ning suunata rohkem ressursse hädavajalike ja tõhusate kahjude vähendamise ja sõltuvusravi-teenuste arendamisse ja laiendamisse.

Algatuse „Ei karistustele, jah lahendustele!“ raames läbi viidav kampaania „Nõuame uut normaalsust!“ juhib tähelepanu järgmistele meetmetele ja vajadusele teha need kättesaadavaks kõigile abivajajatele.

• Majutus kodututele. Kindla elukohata inimeste seas on uimastitarvitajaid rohkem kui elanikkonnas keskmiselt. Nende olukorda ei hõlbusta kuidagi enamiku sotsiaalmajutuse pakkujate tingimus, et majutusteenusele pääsemiseks tuleb loobuda uimastite tarvitamisest. Sellise nõude tõttu jäävad paljud kodutud ja sõltuvushäirelised uimastitarvitajad ilma hädavajalikust abist ja on seega rohkem vastuvõtlikud kõigile riskiteguritele, sh kroonilistele nakkushaigustele nagu HIV ja C-hepatiit. Tingimusteta majutuse pakkumine uimasteid tarvitavatele kodututele aitaks ühest küljest ennetada ja vähendada nakkushaiguste levikut kogu elanikkonna seas, teisalt aga võimaldaks elu hammasrataste vahele jäänud uimastitarvitajatel alustada taasühiskonnastumist neile sobivas tempos.

• Asendusravim kätte. Kohustus ravimi järel igapäevaselt asendusravikliinikus käia on peamine põhjus, miks asendusravipatsiendid teenusele tulla ei taha või sellest loobuvad. Eriti raske on see muude tervisehäiretega ja tööl käivate patsientide jaoks. Asendusravimi väljastamine kätte mitmeks päevaks, nagu seda tehti eriolukorra ajal, parendaks teenuse mainet, suurendaks kliendibaasi ja teeks taasühiskonnastumise paljudele lihtsamaks. Pikemas perspektiivis tuleks kogu 2012. aastast alates muutumatuna püsinud asendusravi kliiniline protokoll nüüdisajastada.

• Kiire pääs asendusravile. Opioid-asendusraviteenus peab olema kiiresti kättesaadav igaühele, kes seda vajab. See peaks laienema ka vahistatutele jt kinnipeetavatele. Praeguse iganenud praktika kohaselt pakutakse asendusravi jätkamise võimalust vahi all viibimise ajal vaid neile kinnipeetutele, kes on juba programmi kliendid. Taoline olukord teeb väga haavatavaks need opioiditarvitajad, kes asendusravi veel saanud ei ole.

• KV-teenused kogemuskaaslastelt. Eestis on uimastitarvitamis- ja/või sõltuvushäire-kogemusega inimesed edumeelsel moel kaasatud kahjude vähendamise, sotsiaal- ja tugiteenuste pakkumisse väljatöötajate, kogemusnõustajate ja tugiisikutena. Meie esindatus nende teenuste kavandamise ja juhtimise juures on olnud oluliselt väiksem. Selleks, et teenused oleksid võimalikult tõhusad, tuleb uimastitarvitajaid senisest rohkem kaasata uimastitarvitajate käekäiku puudutavate otsuste langetamisse.

• Tugiteenused telefonitsi ja veebis. Digiriigis Eestis on hulk uimastitarvitajatele suunatud teenuseid veebis ja telefonitsi kättesaadavad. COVID-19-pandeemia ajal, mil isiklikke kontakte soovitati vältida, ilmnes, et üllatavalt paljud sõltuvushäireliste inimeste abistamiseks mõeldud teenuste veebi- ja telefonipõhise pakkumise viisidest sobivad inimestele hästi, on tõhusad ja, mis kõige tähtsam, kättesaadavad sõltumata abivajaja asukohast. Veebi- ja telefoniteenuste edendamisest piirkondades, kus kohapeal pakutavate teenuste valik on väiksem kui uimastikriisi tulipunktides Tallinnas ja Ida-Virumaal, oleks abi paljudele, kelleni muud teenused praegu ei küündi.

Kuna koroonaviiruse-pandeemia kujutab endast jätkuvalt potentsiaalset ohtu, ei korraldata tänavu „Ei karistustele, jah lahendustele!“ traditsioonilisi avalikke kampaaniaüritusi. Meeleavaldusel osalemise asemel saab igaüks oma meelsust näidata ja meie algatust toetada, jagades suhtlusvõrkudes kampaaniaplakatit koos teemaviidetega nagu #SupportDontPunish, #eikaristustelejahlahendustele, #uusnormaalsus jne.

Kampaaniaplakati eestikeelne versioon: https://drive.google.com/file/d/1S-K-zGD5y-2Qr9eClo9ypfFQtgarWWQM/view?usp=sharing

Kampaaniaplakati venekeelne versioon: https://drive.google.com/file/d/16ctiCZHyja473dWxo1RgRaDNj5e05ah5/view?usp=sharing

MTÜ LUNEST: lunest.eefb.com/lunest2016

Euroopa uimastitarvitajate liit EuroNPUD: euronpud.net

Rahvusvaheline uimastipoliitika konsortsium IDPC: idpc.net

„Support. Don’t Punish“: supportdontpunish.org

Tervise Arengu Instituudi TAI pakutav teave uimastitarvitajatele mõeldud teenustest, uimastitest ja nendega kaasnevate ohtude vähendamisest: narko.ee

Täiendavate küsimuste tekkimisel võtke ühendust MTÜ LUNEST juhatuse liikmetega.

Mart Kalvet (eesti keeles): +372 5096286

Jelena Antonova (vene keeles): +372 5331 7025

COVID-19: soovitused inimestele, kes tarvitavad psühhoaktiivseid ained

OHUTUM NARKOOTIKUMIDE TARVITAMINE KOROONAVIIRUSE (COVID-19) AJAL

KOROONAVIIRUSE (COVID-19) SÜMPTOMID JA LEVIMINE:

  • Praeguse info kohaselt on COVID-19 sümptomid sarnased gripi sümptomitele.
  • Peamised sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused.
  • Viirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähedasel kontaktil haige inimesega.
  • Viiruse inkubatsiooniperiood on umbes 2-14 päeva, keskmiselt 5 päeva.
  • Koroonaviiruste põhjustatud nakkuse esmaseks ennetusmeetmeks on hea käte hügieen ja haigete inimestega kontaktide vältimine.

Allikas: Terviseameti veebisait (18.03.2020)

Loe lähemalt Terviseameti veebisaidilt.

KUIDAS KÄITUDA KOROONAVIIRUSE KAHTLUSE KORRAL?

  • Inimesed, kellel tekivad ülemiste hingamisteede infektsiooni sümptomid (köha, palavik, hingamisraskused) peavad esimesel võimalusel telefoni teel võtma ühendust oma perearstiga, või küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630). Ära mine perearsti vastuvõtule ilma aega eelnevalt kokku leppimata ja selleks juhiseid saamata. Nii võid ise nakatuda või nakkust levitada.
  • Kui haigestud, on kodune isolatsioon oluline ettevaatusabinõu, et hoida ära nakkushaiguse edasine levik.
  • Kui sinu seisund on raske (õhupuudus, valu rinnus) tuleb kutsuda kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.
  • Lisaks saab helistada häirekeskuse infotelefonil 1247, mis jagab informatsiooni koroonaviirusega seotud küsimustes, telefon töötab ööpäev läbi ja on helistajatele tasuta.

Allikas: https://www.narko.ee/tarvitajad/ohutum-narkootikumide-tarvitamine-koroonaviiruse-covid-19-ajal/

Lugupeetud meie kliendid!

Lugupeetud meie kliendid!

Valitsus on seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga riigis välja kuulutanud eriolukorra. Eriolukord kestab 2020. aasta 1. maini, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Alates 16. märtsist töötab Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing LUNEST erirežiimil. Isiklikud kohtumised ja tugigruppide koosolekud tühistatakse edasise teatamiseni. Klientide nõustamine toimub veebis või telefoni teel distantsilt. Kohtumised klientidega toimuvad ainult erijuhtudel.

Lisateavet leiate meie kodulehekülje www.lunest.ee jaotisest “Kontaktid”.

Jätkuvalt töötavad meie tеlefonid Tallinnas: (+372 5884 4225) ja Jõhvis (+372 5770 3773).

Suhtleme ka e-posti teel aadressil: lunest2016@gmail.com

Lugupidamisega

Juhtkond

MTÜ LUNEST

Tuhat raisatud aastat

Tartu Vangla narkoüksuse kinnipeetav Martin Villems kirjutab, mis on Eestis uimastite dekriminaliseerimisega valesti läinud, ammutades inspiratsiooni Neil Woodsi raamatust „Hea võmm, halb sõda“ ja Maia Szalavitsi raamatust „Rikkumata aju“.

Read More

CannX Tel Aviv: Iisrael pürgib ravikanepiteaduse ja -majanduse regionaalseks liidriks

MTÜ Euroopa meditsiinilise kanepi arstide liit (EMCDA) kutsel käis grupp Eesti, Läti ja Taani arste tänavu 7.–11. septembril Iisraelis kannabinoidmeditsiini-alasel koolitusel ja rahvusvahelisel teaduskonverentsil CannX Tel Aviv. Ülevaate õppereisist koostas MTÜ-de Ravikanep ja LUNEST juhatuse liige Mart Kalvet. 

Read More

Mart Kalvet: Unistus inimnäolisest ja -sõbralikust uimastipoliitikast ei saa jääda ainult unistuseks

Mart Kalvet

“Unistus inimnäolisest ja -sõbralikust uimastipoliitikast ei saa jääda ainult unistuseks,“ ütleb intervjuus Telegramile MTÜ Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing LUNEST juhatuse liige Mart Kalvet, kellelt uurisimegi lähemalt, et mida LUNEST endast kujutab. “Tavalisel inimesel“, s.t maksumaksjal, kes pidevalt uimasti(poliitika) teemades näpuga järge ei aja, on vast kõige olulisem teadvustada, et tõenduspõhisem ja tõhusam uimastipoliitika tähendab väiksemaid kulutusi kontraproduktiivsele jõustamistegevusele ning turvalisemat ja vabamat ühiskonda kõigile,” leiab Kalvet ja lisab: “Nn sõda uimastite (ja uimastitarvitajatega) on hirmus kulukas ja ei anna tulemusi; oleme võtnud endale kohustuse leida sellele alternatiive ja toetada arenguid, mis ei eelda allasurutud ühiskonnagruppide ahistamist, inim- ja muude õiguste rikkumist, sõltlaste häbimärgistamist ja tõrjumist.“

Read More

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas narkomaaniaravi andmekogu isikustamist

3. detsembril toimunud istungil arutas Riigikogu sotsiaalkomisjon muude küsimuste hulgas narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse (NPALS) muutmise seaduse eelnõu 99 SE, millega soovitakse luua Tervise Arengu Instituudile võimalused riikliku narkomaaniaraviregistri (NARIS) andmete omavaheliseks seostamiseks.

Read More

Aeg mälestada, aeg tegutseda — rahvusvaheline üleannustamise teadvustamise päev 31. augustil

31. augustil tähistatakse paljudes riikides olulist tähtpäeva — rahvusvahelist üleannustamise teadvustamise päeva (ingl International Overdose Awareness Day). See on globaalse haardega sündmus, mille eesmärk on tõsta teadlikkust uimastite üleannustamisega seonduvast kogu maailmas.

Read More