ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

MTÜ Eesti psühotroopsete ainete ühung Lunest, registrikoodiga 80410485, aadressiga Tuuslari 2-18 , Kohtla-Järve 30321 (edaspidi pidaja) poolt asutatud täiendkoolituskeskus Lunest Koolituskeskus, on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanutehariduse majandustegevusteade nr 224743).

 1. Eesmärk
  1. MTÜ Lunest Koolituskeskuse (edaspidi koolituskeskus) eesmärk on pakkuda täienduskoolitus  heaolu ja sotsiaalvaldkonnas kutse-, ameti- ja eriala teadmiste, oskuste ning vilumuste omandamiseks ja täiendamiseks.
 • Mõisted
  • Täienduskoolitus (edaspidi: koolitus) – väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.
  • Õppekava – õpingute alusdokument, kus on määratletud vähemalt:
   • õppekava nimetus, õppekavarühm ja sihtgrupp
   • õppevorm ja õppekeel
   • eesmärk ja õpiväljundid
   • õppe alustamise tingimused
   • õppe kogumaht (sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal)
   • õppeprotsessi kirjeldus (sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid)
   • hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
   • koolituse läbimisel väljastatav dokument
   • koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
  • Õppija – isik kes õpib õppekava alusel
  • Lektor koolitusteemat valdav spetsialist või kõrgharidusega teise eriala spetsialist ning muu spetsialist, kes viib läbi koolituskavas oleva koolituse (loeng, praktiline õpe vms).
  • Loeng – lektoripoolne auditoorne tegevus st teoreetiline õpe.
  • Seminar – lektoripoolne auditoorne tegevus kombineerituna koos praktilise õppega.
  • Praktiline õpe /  praktikum – praktiline õpe auditooriumis või lektori poolt korraldatud asutuses, kus puudub teoreetiline õpe. 
 • Üldsätted
  • Koolituskeskus lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, täiendkoolituse standardist ja ettevõtte kehtestatud õppekorralduse alustest.
  • Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud täiendkoolitust
  • Õppetöö toimub õppetööks sobivates enda ja renditavates ruumides Rakvere 4 (Kogukonna Keskus 3 korrus), Jõhvi ja Mustamäe tee 5-806, Tallinn. Eriolukordades ja võimaluste piires või kokkuleppel tellijaga toimub õppetöö veebikoolitusena.
  • Õppetöö toimub aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel.
  • Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
  • Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena.
  • Koolitused toimuvad eesti või vene keeles.
  • Koolituskeskus ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastute eest
  • Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab pidaja.
  • Õppetöö korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt koolituskeskuse võrgulehel  www.lunest.ee   .
 • Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine
  • Koolitusele registreerumine
   • Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab võrgulehel www.lunest.ee  täites vastavasisulise registreerimisvormi koos vajalike andmetega. Interneti teel registreerunud isikud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile. Vajadusel saab nii e-posti teel informatsiooni koolituse sisulise kui ka organisatoorse poole kohta. Koolituskeskus saadab registreerunud isikutele vahetult pärast registreerumist arve.
  •      Koolitusgrupi komplekteerimine
   • Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel. Õppegruppide   suurused on erinevad ja sõltuvad täiendkoolitusest.
   • Koolituse alustamiseks koostatakse õppijate registreerimisleht. Enne iga koolituse algust saadab koolituskeskus registreerunud isikutele täpsema informatsiooni nii koolituse organisatoorse poole kohta, kus on kajastatud toimumiskoha informatsioon, koolituse ajagraafik, õppekava, kui ka vajadusel vajalikud õppematerjalid.
   • Koolituskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest esimesel võimalusel. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse registreerunud isikule tagasi.
 • Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
  • Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolituskeskuse poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
  • Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.
 • Koolitusest loobumine
  • Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult koolituskeskuse e-kirja teel: lunestkoolituskeskus@gmail.com
  • Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
  • Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.
  • Kui klient loobub (tühistab või soovib kuupäeva muuta) koolitusest 48 tundi enne koolituse toimumist või ei teavita üldse enda mitteosalemisest (ei tule koolitusele kohale), siis ei kuulu juba makstud koolitustasu tagastamisele või väljastatud arve kuulub 100% tasumisele.
 • Koolituse katkestamine
  • Koolituse pooleli jätmisel ehk katkestamisel õppetasu ei tagastata. Juhul kui koolituse vältel tabab õppijat terviserike või ilmneb mõni muu mõjuv põhjus (näiteks komandeering, perekonnaga seotud asjaolud vms), miks ta ei saa jätkuvalt koolitusel osaleda, siis koolituskeskuse kaalutletud otsuse tulemusena otsustab koolituskeskus, kas õpilane võib tulevikus koolituskeskuse poolt korraldataval samasisulisel koolitusel osaleda.
  • Õppijal lasub kohustus viivitamatult teavitada koolituskeskuse juhul kui mõni eelpool viidatud põhjus ilmneb.
  • Koolituskeskus langetab otsuse igakordselt arvestades iga üksikjuhtumi eripärasid. Vajadusel võib koolituskeskus küsida uuesti liitumisel õppijalt koolitusmaterjalidega seotud kulutuste hüvitamist.
  • Juhul kui koolitus katkestatakse koolitusel osaleja poolt, siis arve tasumise kohustus osalejale jääb.
 • Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord
  • Koolituskeskusel on õigus osaleja arvata õppegrupist välja, kui
   • õppija käitub ebaväärikalt ja/või segab või ohustab teisi õppijaid või koolitajat;
   • õppetööd takistavate, õppegruppi ohustavate või kliendi psüühilist terviseseisundit halvendavate psüühikahäirete avaldumine õppeprotsessi ajal.
   • Õppija halvasti kohanenud isiksuse toimetulekumustrid (isikud, kes ei taju situatsioonide kohasust, kasutavad ülekaalukalt negatiivseid toimetulekustrateegiaid, negatiivseid suhtlemismustreid)
   • antud asjaolusid hindavad kooli koolitajad, õppesuperviisorid, vajadusel küsitakse eksperthinnangut koolist väljastpoolt.
   • Koolitataval esineb koolituselt puudumisi koolituse kogumahust 50% ulatuses;
  • Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad koolituse lõpus ankeetküsimustiku, mille täitmine on anonüümne.
 • Koolituse läbimise kinnitavad dokumendid.
 • Lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu tunnistuse.
  • Sõltuvalt õppekavast peab õppija tunnistuse saamiseks osalema vähemalt 81-100% auditoorsetest tundidest ja sooritama edukalt testi või mõne muu õppekavas kehtestatud tingimuse. 100% auditoorse õppetöö läbimine on kindlasti nõutud kohustuslike ja ohutusalaste koolituste läbimisel.
  • Tõend väljastatakse õppijale soovi korral kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.
  • Koolituskeskuse tunnistused ja tõendid vastavad täiendkoolituse standardile ja sisaldavad järgmisi andmeid:
   • koolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
   • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
   • majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
   • õppekava nimetus;
   • täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
   • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
   • tõendi või tunnistuse number ning koolitajate nimed.
  • Esmaabi koolitusel osalemise korral märgitakse tunnistusele tunnistuse kehtivusaeg, mille lõppedes tuleb osalejal uuendada oma teadmisi täiendkoolitusel.
  • Kui koolitusel osalenu kaotab talle väljastatud tunnistuse, tõendi või see on hävinud, siis ei väljastata uut tunnistust, vaid väljastatakse tõend, mis tõendab koolitusel osalemist.
 1. Lektorite kvalifikatsiooninõuded.

 Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast või pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

 1. Õppija õigused ja kohustused.
 1. Õppijal on õigus:
  1. saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist.
  1. saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
  1. nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud koolituse eest;
  1. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
  1. saada koolituse lõpus lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav       koolituskeskuse tunnistus.
  1. Õppija on kohustatud:
  1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
  1. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
  1. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
  1. tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale;
 1. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord
  1. Õppemaksu suuruse kehtestab pidaja vähemalt 30 päeva enne õppetöö algust.
  1. Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.
  1. Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva koolituskeskuse poolt korraldatavate kursuste läbimist jms.
  1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel vastavalt arve maksetähtajale. Arve saadetakse e-posti teel või e-arvena.
  1. Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata koolipoolsest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
  1. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.
 1. Tulumaksutagastus tasutud koolituskuludelt
  1. Tulumaksutagastust täiskasvanute täienduskoolitustel osalejate ja huvikoolis õppijate koolituskuludelt reguleerib Tulumaksuseadus.
  1. Koolituskuludelt on võimalik saada tulumaksutagastust, kui õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine. Kui õppekaval pole sellist eesmärki, ei ole võimalik saada koolituskuludelt tulumaksutagastust.

14.     Isikuandmete kogumine ja töötlemine

14.1. Koolitaja kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, osaleja e-post, osaleja telefon ja osaleja isikukood.

14.2. Isikuandmed kasutatakse koolitusmaterjalide, korraldusliku info ja arve edastamiseks ning koolituse lõpus väljastataval tunnistusel või tõendil õppe läbinud osaleja identifitseerimiseks.

14.3. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele (§6).

14.4. Kliendi loal võidakse juba olemasolevate klientide kontaktandmeid kasutada pakkumiste ja uudiskirjade edastamiseks. Kui klient ei soovi edaspidi Koolitaja uudiskirju, on tal võimalik nendest igal ajahetkel loobuda. Selleks saab kirjutada e-posti aadressile lunestkoolitus@gmail.com.

14.5. Koolitaja poolt osutatud teenuste käigus kogutud isikuandmeid säilitatakse võimalike õigusvaidluste lahendamiseks 10 aastat alates teenuse osutamisega seotud toimingute lõppemisest.

14.6. Koolitaja poolt väljastatud tõendite ja tunnistuste andmeid säilitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud tähtaja ehk seni kuni täiendkoolitusasutus tegutseb. Selle alusel on võimalik koolitusel osalenul endale vajadusel tellida tunnistuse või tõendi duplikaat.

14.7. Koolitaja kasutab tööks unikaalse parooliga ligipääsetavaid arvuteid ja tööalaseks suhtluseks usaldusväärse teenusepakkuja serveris asuvat e-posti aadresse. Samuti on unikaalse parooliga kaitstud raamatupidamisprogramm ja erinevad pilveteenuses hoitavad failid, mis võivad sisaldada Koolitaja klientide töötajate isikuandmeid.

14.8. Koolitaja ettevõttes töölepinguga töötajatel ja ka teiste lepinguvormide alusel töötavatel töötajatel on lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse kohustus ja sellest lähtuvalt ka kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus.

14.9. Kui koolitusel osaleja ja arve maksja on erinevad isikud, siis edastatakse vajadusel maksjale info koolitusel osalenu kohta.

14.10. Kliendil on õigus:

 1. tutvuda oma andmetega;
  1. nõuda andmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, andmete ülekandmist;
  1. õigus esitada vastuväiteid;
  1. õigus kaevata andmekaitseasutusele.

Võimalike isikuandmetega seotud küsimuste korral saab võtta Koolitajaga ühendust e-posti aadressidel: lunestkoolituskeskus@gmail.com

 1. Vääramatu jõud
  1. Kui koolituse korraldamine on osaliselt või tervenisti takistatud vääramatu jõu tõttu, puudub Koolituskeskuse kohustus koolitus korraldada või lõpuni viia, väljastada ära jäänud või osaliselt toimunud koolituse osalejatele materjale, tõendeid või tunnistusi ja tagastada osalejatele ära jäänud koolituse eest saadud tasu.
 2. Vaidluste lahendamise kord
  1. Koolituskeskus ja Õppija/koolitaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus kohtus.