PÕHIKIRI

MITTETULUNDUSÜHINGU LUNEST
PÕHIKIRI

 1. ÜLDSÄTTED
  1.1. Mittetulundusühingu ametlik nimi on „Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing „Lunest““, (edaspidi Ühing).
  1.2. Mittetulundusühingu ingliskeelne nimi on „Estonian Association of People who Use psychotropic substances „Lunest““.
  1.3. Mittetulundusühingu venekeelne nimi on „Cообщество людей живущих в Эстонии, которые используют психотропных веществ „Лунест““.
  1.4. Ühing on Eestis registreeritud heategevuslik ja vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute eraõiguslik, kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides ning mille põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
  1.5. Ühingu asukoht on Kohtla-Järve, Eesti Vabariik.
  1.6. Ühing on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.
  1.7. Ühingul on õigus asutada kindlaksmääratud korras oma esindusi, kontoreid ja osakondi.
  1.8. Ühing on psühhotroopsete ainete endiste ja praeguste tarvitajate, nende lähedaste ja toetajate üle-eestiline vabatahtlik ühendus.
  1.9. Ühingu peamiseks eesmärgiks on psühhotroopseid ained tarvitavate inimeste, eriti psühhotroopsete ainete süstijate ja nende lähedaste õiguste kaitse ja elukvaliteedi tõstmine.
  1.10. Ühingu peamised ülesanded on järgmised:
  1.10.1. teadvustada, avalikustada ja lahendada psühhotroopseid aineid tarvitavate inimeste ja nende lähedaste probleeme nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil;
  1.10.2. kaitsta ja esindada kõigil tasanditel psühhotroopsete ainete tarvitajate ja nende lähedaste õiguseid ja huve ning võidelda nende diskrimineerimise ja stigmatiseerimise vastu ühiskonnas;
  1.10.3. teostada oma liikmete hulgas uimastikahjude vähendamisele suunatud selgitustööd ja tõsta nende vastutustunnet ühiskonna ees;
  1.10.4. teostada kogu elanikkonna hulgas aktiivset uimastikahjude ning keelustamis- ja karistamispõhisest uimastipoliitikast johtuvate kahjude alast selgitustööd, kasutades selleks avalikku meediat ja muid meetodeid;
  1.10.5. osutada psühhotroopsete ainete tarvitajatele ja nende lähedastele moraalset, psühhosotsiaalset, juriidilist ja vastavalt võimalustele ka materiaalset abi;
  1.10.6. organiseerida uimastitarvitajatele ja nende lähedaste seltskondlikku suhtlemist;
  1.10.7. jagada uimastitarvitajatele ja nende lähedastele vajalikku tervishoiu-, õigusalast jm teavet;
  1.10.8. vahendada teavet olukorra kohta eri regioonides;
  1.10.9. pakkuda koolitust aktivistidele ja vabatahtlikele;
  1.10.10. toetada uute tugigruppide loomist;
  1.10.11. organiseerida korrapäraselt üleriigilisi koolitusi ja konverentse psühhotroopsete ainete tarvitajatele ning psühhotroopsete ainete tarvitamisega kaasnevate probleemide tervishoiu- ja kogukonnapõhisest lahendamisest huvitatud inimestele;
  1.10.12. korraldada nii kohalikke kui ka üleriiklikke üritusi eesmärgiga kujundada ühiskonnas psühhotroopsete ainete tarvitajate ja uimastisõltlaste suhtes sallivamat suhtumist;
  1.10.13. arendada kontakte teiste riikide vastavate organisatsioonidega;
  1.10.14. esindada ühingu huve rahvusvahelisel tasandil, osaledes mitmesuguste rahvusvaheliste organisatsioonide töös;
  1.10.15. korraldada tuluüritusi ja toetada sotsiaalset ettevõtlust rahaliste vahendite saamiseks ühingu arendamise ja tegevuse edendamise eesmärgil.
 2. ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED
  2.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustub ühingu eesmärkidega ja on nõus täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
  2.2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.
  2.3. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele jooksva majandusaasta liikmemaksu.
  2.4. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub iga korralise üldkoosoleku päevakorda.
  2.5. Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.
  2.6. Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks ühingu eesmärgile või ühingu põhikirjas esitatut eiravaks.
  2.7. Ühing arvab ühingu liikmete hulgast välja juhatuse otsusega isiku, kui
  2.7.1. liige kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;
  2.7.2. liige ei ole 12 kuud liikmemaksu tasunud.
  2.8. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.
 3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
  3.1.1. võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest;
  3.1.2. võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;
  3.1.3. saada teavet ühingu tegevuse kohta;
  3.1.4. astuda kirjaliku avalduse alusel ühingust välja; avalduse rahuldab juhatus ühe kuu jooksul alates avalduse laekumisest;
  3.1.5. olla valitud ühingu juhtorganitesse.
  3.2. Ühingu liikmetel on kohustus:
  3.2.1. tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ja häid tavasid;
  3.2.2. tasuda üldkoosoleku poolt liikmemaksu üldkoosoleku poolt määratud ajaks;
  3.2.3. teatada ühingu juhatusele ühingu liikmete korrektse arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed.
  3.3 Ühing ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorganite liikmetele, ühingule annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega eelloetletud isikutega seotud isikutele.
 4. ÜLDKOOSOLEK
  4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.
  4.2. Üldkoosoleku pädevus:
  4.2.1. ühingu põhikirja muutmine;
  4.2.2. ühingu eesmärgi muutmine;
  4.2.3. ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;
  4.2.4. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
  4.2.5. juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine;
  4.2.6. majandusaasta aruande kinnitamine;
  4.2.7. mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
  4.2.8. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
  4.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses või põhikirjaga ettenähtud korras, samuti siis, kui ühingu huvid seda nõuavad.
  4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 50% ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% ühingu liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.
  4.5. Ühingu üldkoosolekul võib päevakorda võtta ka küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud. Sellise küsimuse võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik mittetulundusühingu liikmed, või vähemalt 90% üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole mittetulundusühingu liikmetest.
  4.6. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 ühingu liikmeist palub põhjendatult ühingu juhatusel seda teha.
  4.7. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast.
  4.8. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.
  4.9. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.
  4.10. Juhtudel, milliste kohta põhikirjas või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.
  4.11. Kui vähemalt üks kolmandik hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salaja.
  4.12. Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletamistulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud
  liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos iga ühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.
 5. ÜHINGU JUHATUS
  5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt kaks, kuid mitte rohkem kui viis liiget.
  5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:
  5.2.1. ühingu igapäevategevuse korraldamine;
  5.2.2. ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
  5.2.3. ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
  5.2.4. majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
  5.2.5. ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja
  ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
  5.3. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.
  5.4. Juhatus valitakse kolmeks aastaks.
  5.5. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
  5.6. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.
  5.7. Juhatuse liikmed on mittetulundusühingu nimel tehingute tegemisel kohustatud mittetulundusühingu suhtes järgima põhikirjas ettenähtud või üldkoosoleku või juhatuse kehtestatud piiranguid.
  5.8. Juhatus võib mittetulundusühingu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisti. Nimetatud piirang kolmandate isikute suhtes kantakse registrisse.
  5.9. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.
  5.10. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist.
  5.11. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.
  5.12. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.
  5.13. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.
  5.14. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.
 6. ÜHINGU TEGEVUS
  6.1. Ühing võib vastavalt seadusele tegeleda majandustegevusega üksnes avalikes huvides heategevuslikul eesmärgil.
  6.2. Ühingu põhitegevuseks ei ole ettevõtlus.
  6.3. Ühing ei tegele psühhotroopsete ainete vahendamisega ega psühhotroopsete ainete tarvitamise propageerimisega.
  6.4. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat enne ühingu korralist koosolekut.
  6.5. Ühingu juhatus korraldab raamatupidamise vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele.
  6.6. Ühingu vara tekib liikmete liikmemaksust, ühingu vara kasutamisest, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, rahalistest eraldistest ning muudest laekumistest.
  6.7. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete kohustuste eest; liikmed ei kanna varalist vastustust ühingu varaliste kohustuste eest.
 7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
  7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
  7.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
  7.3. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.
  Põhikiri on vastu võetud 23.09.2016, redigeeritud ja täiendatud 15.12.2016.
  Asutajad:
  Jelena Antonova 47008312251
  Mart Kalvet 37511060290