Основы обеспечения качества обучения

Kvaliteedi tagamise alused

MTÜ Eesti psühhotroopsete ainete sõltlaste ühing LUNEST, registrikoodiga 80410485, aadressiga Tuuslari 2-18, Kohtla-Järve 30321 (edaspidi pidaja) poolt asutatud täiendkoolituskeskus Lunest Koolituskeskus, on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanutehariduse majandustegevusteade nr 224743).

 1. Üldsätted
  1. Lunest Koolituskeskus (edaspidi koolituskeskus) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, täiendkoolituse standardist ja ettevõtte kehtestatud õppekorralduse alustest.
  1. Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.
  1. Õppetöö toimub õppetööks sobivates enda või renditavates ruumides.
  1. Õppetöö toimub aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel.
  1. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
  1. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
  1. Õppetöö toimub vastavalt koolituste ajakavale, mille leiab koolituskeskuse võrgulehelt.
  1. Õppetöö toimub eesti või vene keeles.
  1. Asjaajamiskeel koolituskeskuses on eesti keel.
  1. Koolituskeskus ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastute eest.
 2. Koolitajate kvaliteedi tagamine
  1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast või pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
  1. Lektorid tegelevad regulaarselt erialase ning koolitusalase enesetäiendamisega.
  1. Lektor esitab Koolituskeskuse juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.
  1. Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib koolituskeskuse juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud lektorile.
 3. Õppekavade kvaliteedi tagamise alused
  1. Õppekavade koostamisel lähtutakse Eesti ettevõtete ja nende töötajate täiendõppe vajadustest ning neid muudetakse jooksvalt lähtudes ettevõtete täiendõppe vajadustes ja muutustest tööelus ning seadustes.
  1. Õppekavade koostamisel lähtutakse muuhulgas ka toimunud koolituste tagasisidest ja lähtudes osalejate vajadusest saada teadmisi ja oskusi töö paremaks korraldamiseks.
  1. Õppetöös kasutatakse kaasaegseid meetodeid ning lähtutakse koolitusgrupi soovist ning tasemest.
  1. Koolituskeskuse avalike koolituste õppekavades sisalduvad andmed:
   1. õppekava nimetus, õppekavarühm ja sihtgrupp
   1. õppevorm ja õppekeel
   1. eesmärk ja õpiväljundid
   1. õppe alustamise tingimused
   1. õppe kogumaht (sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal)
   1. õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid
   1. hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
   1. koolituse läbimisel väljastatav dokument
   1. koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
 4. Õppekeskkonna kirjeldus

4.1 Kõik koolitused on koolituskeskuse kodulehel vähemalt üks kuni kaks kuud enne koolituse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud koolituse juures.

4.2 Kõigil õppijatel on võimalik enne koolitusele registreerimist konsulteerida koolituskeskusega, et selgitada välja tema koolitusvajadus.

4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad hiljemalt nädal enne koolituse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja transpordivõimaluste kohta.

4.4 Õpikeskkond on füüsiline või veebipõhine (Skype, Zoom, Meets jmt).

4.5 Koolituse jooksul püütakse luua õppijale võimalikult õppimist ja enesearengut toetav füüsiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond.

4.6 Õppija erivajaduste puhul on eelduseks, et erivajadus ei takistaks õppimist antud väljaõppe jaoks välja töötatud õppekeskkonnas ja õppematerjalidega. Abistame erivajadusega õppijat võimaluste piires selliselt, et see ei segaks ülejäänud grupi õppetööd.

4.7 Koolituskeskuse koolitusklassid asuvad aadressidel Mustamäe tee 5, Tallinn ja Rakvere tn 4, Jõhvi. Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse ja Päästeameti nõuetele.

4.8 Täienduskoolituse läbiviimiseks kasutatavad klassid on kergesti ligipääsetavad, varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, kus on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust, et tagada õppekavas kajastatud eesmärkide ja õpiväljundite saavutamist. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. 

4.9 Igaks koolituseks on ette valmistatud õpimapid ning õppematerjalid paberkandjal ja/või võimalusel elektroonselt.

4.10 Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui koolitus on pikem kui 2 tundi.

4.11 Olenevalt koolitusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.

4.12 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

4.13 Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine 80% ulatuses. Tõend täienduskoolitusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

4.14 Õppijate andmete töötlemisel ja säilitamisel järgime kehtivaid andmekaitse nõudeid.

 • Õppekeskkonna kvaliteet
 • Kõik kursused avaldatakse koolituskeskuse kodulehel enne kursuse toimumise algust.
  • Koolituskeskuse õppetöö toimub üldjuhul nüüdisaegsetele nõuetele vastavates koolitusruumides. Täiendkoolitused võivad toimuda ka veebi teel või teistes kohtades, kui seda nõuab koolituse sisu ja vorm.
  • Koolituskeskus tagab igale õigeaegselt registreerunud osalejale koolitusmaterjalid paberil või elektroonselt.
  • See, kas koolituskeskus pakub täiendkoolituste raames lõuna- ja kohvipause, sõltub koolitustest. Täpsem info edastatakse koos iga koolituse kirjeldusega. Asutusesiseste koolituste puhul ei sisaldu kohvipausi ja lõuna maksumus hinnas, kui eelnevalt ei ole teisiti kokku lepitud.
  • Õpperuumid on varustatud nüüdisaegsete koolitusvahenditega (andmeprojektor, tahvel, markerid jmt).
  • Koolituskeskuse koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad konkreetsest koolitusest.
 • Kliendisuhtlus
  • Klienditeeninduse keel on vastavalt vajadusele eesti ja vene keel.
  • Klienditeeninduse kontaktandmed on märgitud koolituskeskuse veebilehel www.lunest.ee . Vastame üldjuhul nii kiiresti kui võimalik, aga mitte kauem kui viie tööpäeva jooksul.
  • Pretensioonide ja küsimuste korral palume pöörduda e-kirja teel lunestkoolituskeskus@gmail.com või telefonitsi numbril +372 5331 7025 (kontaktandmed on avaldatud ka koolituskeskuse võrgulehel).
 • Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord
  • Iga koolituse järgselt kogub koolituskeskus osalejatelt tagasisidet koolituse korralduse, ruumide, koolitaja ja õppe sisu kohta. Osalejad saavad teha ettepanekuid koolituste paremaks muutmiseks.
  • Tagasisidet on võimalik esitada anonüümselt.
  • Tagasisidet küsitakse nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt.
  • Tagasiside küsimisel kasutakse selgelt sõnastatud hindamisskaalasid ja ka avatuid küsimusi erinevate tasandite hindamiseks.
  • Vastavalt tagasisidele viiakse sisse vastavad muudatused ja täiendused, et hoida ja parendada õppekavade, koolitajate ja õppekorralduse kvaliteeti.
 • Privaatsusreeglid, isikuandmete töötlemine.
  • 8.1.   Koolituskeskuse privaatsusreeglid ja isikuandmete töötlemise reeglid leiduvad MTÜ LUNEST võrgulehel aadressil www.lunest.ee.
 • Vaidluste lahendamise kord
  • Koolituskeskuse ja osaleja või koolitaja vahel tekkinud eriarvamused või vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsustes läbirääkimiste teel konsensuseni ei jõuta, siis lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadustest tulenevalt.