LUNEST SIDIV

1. Projekti sisuline kokkuvõte

Justiitsministeeriumi 2017. aasta andmetel kannavad Eesti kinnipidamisasutustes karistust 2124 inimest; neist 585 on karistatud narkootikumidega seotud kuritegude eest. Sellesse arvestuse on hõlmatud nii otseselt narkokuritegusid sooritanud isikud kui ka inimesed, kes on pannud toime kuritegusid narkootiliste ainete hankimise eesmärgil ja narkojoobe seisundis.

Kriminaaljärelvalve all olevast 4392 isikust on narkootikumide ja psühhotroopsete ainete mittetarvitamise kohustus 1135 isikul, kuid selle kohustuse täitmine ei ole võimalik ilma täiendavate toetavate teenusteta.  (Juustiitsministeerium Kuritegevus Eestis 2017 koostjad:Andri Ahven, Kätlin-Chris Kruusmaa, Anu Leps, Kaire Tamm, Brit Tammiste, Krister Tüllinen, Stanislav Solodov, Mari-Liis Sööt). Võttes arvesse asjaolu, et uimastisõltuvushäire on tunnistatud haiguseks, vajab narkootikumidest ja psühhotroopsetest ainetest sõltuv inimene pidevat tuge ja kvalifitseeritud ravi.

Seda kinnitab narkomaaniaga seotud tõsiste probleemide olemasolu, nagu ka tõik, et iga neljas süü- või kuriteo sooritanud isik on seda teinud ühel või teisel moel narkootiliste või psühhotroopsete ainete tarvitamise või levitamisega seotud põhjustel. Suur osa levitajatest on needsamad narkosõltlased, kes sooritavad kuritegusid peamiselt selleks, et saada juurdepääsu kvaliteetsematele narkootilistele või psühhotroopsetele ainetele.

Ida-Virumaal on hulk peamiselt venekeelse elanikkonnaga linnu nagu Narva, Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Kiviõli. Suurem osa uimastisõltlastest on venekeelsed isikud, kes riigikeele mittetundmise või ebapiisava tundmise ning rahaliste vahendite puudumise tõttu ei ole võimelised saama pädevat õigusabi ega ka kaitsma oma õiguseid ja seaduslikke huve võimuorganite ees ja kohtutes. See piirab täiendavalt riigi venekeelsete elanike ja madala sissetuletuga inimeste ning psühhotroopseid aineid tarvitavate ja/või riigikeelt mittevaldavate isikute õiguseid

Sotsiaalsete oskuste hääbumise ja psühholoogiliste iseärasuste tõttu ei ole.

MTÜ LUNEST on registreeritud uimasteid tarvitavate inimeste õiguseid kaitsva organisatsioonina. 2016. aastal loodi MTÜ just Kirde-Eestis; ühingul on praegu esindused Narvas, Jõhvis ja Tallinnas. Lühikese aja jooksul on organisatsioon näidanud, et suudab ja tahab teha tööd psühhotroopsete ainete tarvitajate õiguste kaitse ja toetamise valdkonnas. Süsteemselt korraldatud töö käigus Kirde-Eesti uimastitarvitajatega, sh Viru Vanglas karistust kandvate narkomaanidega puutus MTÜ LUNEST kokku õigusbüroo OÜ SIDIV esindajatega, kes samuti tegelesid õigusabi osutamisega kuritegusid toime pannud uimastisõltlastele. Ühise töö kaigus saavutatud positiivsed tulemused innustasid MTÜ-d LUNEST sõlmima õigusbürooga OÜ SIDIV koostöö- ja partnerluslepingut.

Selle koostöö käigus jõudsid mõlemad organisatsioonid järeldusele, et partnerluse korras on Kirde-Eestis vaja luua uimastitarvitajatele, HIV-positiivsetele inimestele ja nende pereliikmetele tasuta õigusabi osutamise süsteem.

Sotsiaalsete oskuste hääbumise ja psühholoogiliste iseärasuste tõttu ei ole uimastisõltuvushäirega inimesed reeglina võimelised järgima soovitusi, s.h riigipoolse õigusabi saamise teemalisi nõuandeid. Riiklik õigusabisüsteem omakorda ei ole selliste inimestega töötamiseks valmis; süsteemi piirkondlikel esindajatel ei ole selleks ei piisavalt aega ega ka võimalusi. Eesti Õigusbüroo OÜ koostöös Justiitsministeeriumiga osutab Eesti elanikele tasuta õigusabi. Nimetatud õigusabi saamiseks peab sõlmima lepingu, tasuma viis eurot omaosalustasu ja täitma ankeedi internetis. Lepingu sõlminud kliendil on õigus saada 15 tundi juriidilisi konsultatsioone, millest kaks esimest tundi osutatakse tasuta, kolm järgmist tundi tasustab klient soodusmaksumusega 50% poole tunni tasust (s.t 20 eurot) ning kümme järgmist tundi 100% maksumusega poole tunni tasust (s.t 40 eurot). Seega peab klient tasuma 15-tunnise konsultatsiooni eest 465 eurot. See tähendab, et uimastisõltlastele on antud teenus käitumispsühholoogiliste iseärasuste ja ühiskonnas kohanemise madala suutlikkuse tõttu praktiliselt kättesaamatu.

Selleks, et uimastisõltlast aidata, tuleb temaga kõigepealt luua vahetu, isiklik kontakt. Samavõrra tähtis on nii sõltlase kui ka tema lähedaste nõustamine kõige juures alates sotsiaalabist ja lõpetades psühholoogilise toega. MTÜ LUNEST pakub selleks spetsiaalset ettevalmistust ja oskusteavet sõltlaste ja HIV-positiivsetega konstruktiivseks suhtlemiseks. Olulise osa ühingu liikmetest moodustavad endised uimastisõltlased, kes oskavad aru saada, millist abi ja motivatsiooni sõltlane vajab selleks, et väljuda ummikseisust, ning teavad, kuidas rakendada individuaalset lähenemist, leida probleemi põhjuseid ja valida nende kõrvaldamise vahendeid

Kirde-Eestis puudub nüüdisajal ühiskondlike ja õiguskaitseorganisatsioonide vaheline koordinatsioonikeskus, mis tegeleks uimastitarvitajate õiguste seirega piirkonnas, kitsaskohtade ja probleemide tuvastamisega nendega tehtavas töös ning uimastite tarvitamisest johtuvate kahjude vähendamisega seotud küsimuste lahendamisega. MTÜ LUNEST koostöö õigusbüroo OÜ SIDIV juristidega annaks projekti ellurakendamise perioodil võimaluse ulatuslikumalt ja objektiivsemalt hinnata ja analüüsida olukorda uimastitarvitajate seaduslike õiguste ja vabaduste tagamise valdkonnas ning selle põhjal pädevaid järeldusi teha. Samuti oleks taolise koostöö raames võimalik tuvastada probleeme ja kitsaskohti, mis nõuavad riigipoolseid lahendusi ja abi. Kogu sel moel kogutud teave esitataks Eestis selle valdkonnaga seotud ühiskondlikele organisatsioonidele ja riiklikele ametkondadele. Kogutud andmete baasil oleks võimalik välja töötada ettepanekud ja soovitused uimastitarvitajatele ja nende lähedastele vajalike, sobivate ja tõhusate abiprogrammide loomiseks tulevikus.

Vajaduste hindamine tasuta õigusabi osutamiseks Kirde-Eesti uimastitarvitajatele, uimastisõltlastele, HIV-positiivsetele ja nende pereliikmetele.

Vajaduste hindamiseks on kavas koostada küsimustik koos sellele järgneva individuaalse vestlusega.

Juriidiline konsultatsioon ja abi Kirde-Eesti uimastitarvitajatele, uimastisõltlastele, HIV-positiivsetele ja nende pereliikmetele.

Saatmis- ja tugiteenuse osutamine tugiisiku poolt.

http://www.woxel.ee/sidiv/