Author Archive Lunest (Admin)

Valitsuskomisjon kiitis heaks narkopoliitika valge raamatu

Valges raamatus on sõnastatud Eesti kõige olulisemad narkovaldkonna sihid, mille saavutamise nimel aastani 2030 ühiselt tegutsetakse.

Siseminister Kristian Jaani ütles narkopoliitika valge raamatu vajalikkust selgitades, et üle kolmandiku Eesti 15−16-aastastest kooliõpilastest on elu jooksul enda sõnul mõnda narkootilist ainet tarvitanud. „Kui alkoholi ja tubakatoodete tarvitamine noorte seas langeb, siis narkootiliste ainetega katsetamise tase on jäänud viimasel viiel aastal samaks, mis näitab, kui palju on meil vaja tööd teha langustrendi saavutamiseks.“ Minister lisas, et Eesti paistab teiste Euroopa riikidega võrreldes silma just esmakordselt uimasteid proovivate noorte noore ea poolest. Esikohal oleme ka uute sünteetiliste narkootikumide proovimise poolest. Seetõttu pean äärmiselt oluliseks, et tegeleksime jätkuvalt ja veelgi tõhusamalt uimastiennetusega ning vaataksime kogu narkopoliitikaga seonduvat
valdkondade üleselt. Ainult nii liigume tervema ühiskonna poole,“ lisas Jaani.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik nentis, et heaks kiidetud valge raamat on ambitsioonikas dokument. „Selles on sõnastatud Eesti kõige olulisemad narkovaldkonna sihid ning see rõhutab huvikaitse ja vajaduspõhiste teenuste arendamise olulisust,“ sõnas Kiik. Minister lisas, et tähtis on nii ennetustegevuse kui narkootikume tarvitavatele
inimestele suunatud teenuste kättesaadavuse tagamine olenemata vanusest, õppeastmest, regioonist, emakeelest või erivajadusest.

Justiitsminister Maris Lauri tõdes valdkondade ülese tegevuse tähtsusest rääkides, et seni on narkomaaniat vaadeldud üksnes kuritegevuse vaatenurgast, justkui tegemist ei oleks tõsise sõltuvusprobleemiga. „Narkomaaniaga, sealjuures narkootikumide tarvitamisega kaasneb kuritegevus, kuid me peaksime karistuspoliitikas tegema vahet, kas tegemist on sõltlasega või inimesega, kes püüab teiste inimeste sõltuvuse arvelt endale tulu teenida. On oluline, et karistuskarmus oleks suunatud narkootikumidega kaubitsejatele: jättes nad ilma teenitud rahast ja pikaks ajaks oma vabadusest,“ ütles Lauri.

Narkopoliitika 2030 sõnastab Eesti narkopoliitika eesmärkidena püsiva tarvitajate langustrendi, tarvitajatele vajaliku igakülgse abi osutamise ning narkovaldkonna teenuste ja sekkumiste põimimise tervise-, sotsiaal-, haridus- ja õiguskaitse teenuste loomulikuks osaks. Narkopoliitika 2030 koostati komisjoni eksperttöörühma juhtimisel, kes kaasas asjasse puutuvad riigiasutused, huvirühmad, narkootikumide tarvitajate eestkõnelejad ja teised. Dokumendi koostamist juhtis Siseministeerium.

Uimastiennetuse valitsuskomisjonile oli kõnealune koosolek viimane. Edaspidi jätkab komisjon tööd ennetusnõukogu osana, mis moodustatakse süüteoennetuse nõukogu, uimastiennetuse valitsuskomisjoni ja lastekaitsenõukogu töö ümberkorraldamisel.

Valge raamatuga on võimalik tutvuda siseministeeriumi kodulehel www.siseministeerium.ee/uimastiennetus.

Konverents “Mõnusad ained” ja kanepituru reguleerimise perspektiivid

MTÜ-de LUNEST ja Ravikanep esindaja esines Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi aastapäevakonverentsil. Muljed sündmuselt vahendab mõlema ühingu juhatuse liige Mart Kalvet.

Mullu pandeemia tõttu edasi lükatud, tänavu 6. aprillil virtuaalselt toimunud Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) 83. aastapäevale pühendatud teaduskonverents pealkirjaga “Mõnusad ained” keskendus peamiselt kanepile ja kannabinoididele, ent juttu tehti ka instituudi tööst, muudest Eestis tuvastatud naarkootilistest ainetest ja uimastipoliitikast laiemaltki.

Päeva juhatas sisse Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Markus Kärner, kelle kõnest jäi meelde progressiivne mõte, et valdavalt keelustamis- ja karistamispõhine uimastipoliitika ei anna soovitud tulemusi, mistõttu tuleks kaaluda alternatiive.

EKEI tänavu jaanuaris ametisse asunud direktor Ivar Prits tutvustas oma tervistuskõnes asutuse pikka ajalugu ja tubli tööd. EKEI keemiaosakonna juhataja Aime Riikoja keskendus järgnenud ettekandes Eestis viimasel ajal levivatele narkootilistele ainetele. Reoveeuuringu ning EKEI laboritesse jõudnud aine- ja toksikoloogiaproovide põhjal saab öelda, et Eestis levinuim keelatud uimasti on kanep; samuti tuvastati palju stimulante nagu amfetamiin, metamfetamiin ja kokaiin, aga ka nt metadooni. Gamma-hüdroksübutüraadi (GHB) ja selle lähteaine leviku kohta ei võimalda reovee analüüsimine palju öelda, kuna neid aineid tekib inimkehas ka iseenesest. Suhteliselt „uus tulija” Tallinna narkoturul, keerulise nimetusega tugevatoimeline opioid isotonitaseen (mis paistab olevat suuresti asendanud fentanüüli ja selle analoogid) on murelapse staatuses: elavisikute organismis on seda raske tuvastada, reoveest selle jääke leida võimatu, kuna narkootilise toime saamiseks piisab väga väikeste koguste manustamisest (mis, mõistagi, teeb aine eriti ohtlikuks tarvitajaile).

Kohtukeemia ja narkootiliste ainete eksperdi Peep Rausbergi (EKEI) ülevaade kanepitaime ajaloost, koostisest, saadustest, mõjuainetest ja nende ainevahetusest oli arusaadav nii võhikule kui ka asjatundjale. Näiteks saime teada, et Eestis analüüsitud narkootilises kanepis leidub viimasel ajal varasemast rohkem kannabigerooli (CBG), mis on seda huvitavam, et reeglina teiseneb taime küpsemise käigus suurem osa CBG-st kas samuti mittejoovastavaks kannabidiooliks (CBD) või peamiseks toimeaineks tetrahüdrokannabinooliks (THC). Peep Rausberg oletas, et CBG tase on kõrgeks aetud sihipärase sordiaretusega; seda, mis võiks meie reguleerimata kanepiturul sellise vastuoksliku arengu esile kutsuda, pole paraku põhjalikumalt uuritud. Hr Rausberg selgitas ka, kuidas käib legaalse tööstuskanepi THC-sisalduse analüüsimine, nentides, et pole haruldased juhtumid, kui sertifitseeritud põllutaimedest võetud tosinast proovist paar sisaldavad toimeainet üle lubatud määra. Selle alusel kedagi siiski uimasti tootmises ei süüdistata; kui proovides keskmiselt leidub THC-d vähem kui 0,2%, on kõik korras. Kanepi ja selle saaduste teadusliku uurimise ajaloost rääkides tõstis Peep Rausberg esile huvitavat tõika, et Eesti farmatseut Leib Lapin kirjutas juba 1894. aastal Tartu (toonase Jurjevi) ülikooli magistritööks kanepi ja selle meditsiinilise kasutamise teemalise dissertatsiooni.

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegevuse talituse juhtivuurija Margo Kivila rääkis ettekandes „Ühe taime mitu nägu” kanepiga seotud kuritegevuse statistikast, kurtis CBD- ja THC-rikka kanepi vaheliste piiride ähmastumise üle ning võttis esinemise kokku lasteaialapselt laenatud tsitaadiga: „Surm on see, kui sa ise ei tunne midagi, aga su lähedastel on raske, ja sama on siis, kui sa oled loll,” andes mõista, et sama võib öelda uimastisõltuvushäirete kohta.

Minu küsimuse peale, kui palju on viimastel aastatel uimastite posti teel tellimise juhtumite asjus jõustunud kohtuotsuseid võrreldes postisaadetistest avastamise alusel alustatud kohtumenetluste hulgaga, vastas Margo Kivila, et ehkki ta seda numbrit ei tea — narkopostipakkide üle arve pidamine on pigem Maksu- ja Tolliameti (EMTA) ampluaa —, ei peaks juhul, kui see suhteliselt väikeseks osutub, sellest suurt numbrit tegema, kuna teave postiga tellitud uimastite kohta võimaldab kriminaalõigusorganeil paremini kavandada muid tegevusi ka siis, kui süü tuvastamata jääb. 

Järgnenud ettekandes „Kanepi kliinilised sümptomid” süvenes EKEI arst-kohtutoksikoloogiaekspert Mailis Tõnisson joobe tuvastamise statistikasse, rääkis kanepi toimest ja manustamisviisidest ning joobetunnustest. Ehkki dr Tõnissoni püstitatud hüpoteesi, et kanepipruukimise väidetav vähivastane toime võib johtuda mitte kanepi toimeainetest, vaid kontrollimata tingimustes kasvatatud taime katva hallituse mõjudest, on nüüdisaegsete onkoloogiauuringute valguses raske tõsiselt võtta (mis ei tähenda, et vähktõbede või muude tõsiste terviseprobleemide omaalgatuslik, arstiga kooskõlastamata ravitsemine kanepiga oleks mõistlik), oli mul MTÜ Ravikanep esindajana samas rõõm nentida, et Eestis leidub arste nagu Mailis Tõnisson, kes möönavad, et kuna kanep on siiski suhteliselt leebe aine, võib ravi kanepiga olla näidustatud nt vähivalude puhul või kui patsient tarvitab halbade kõrvaltoimetega ravimeid, millest osa oleks võimalik kanepiga asendada.

Lõunapausi järel jätkasin ise, selgitades ettekandes „Kanep, kannabinoidid ja reguleerimine: kellele, miks ja kuidas” põhjuseid, miks kanepi (aga ka muude uimastite) turu riiklik reguleerimine võib olla soovitav, milliseid samme mujal maailmas selles suunas astutud on, ning milliseid perspektiive avab reguleeritud kanepiturg analüütilise keemia ja kannabinoidide mõjude uurimise jaoks, mh Hollandi riikliku ravikanepi-ettevõtte Bedrocan uurija Arno Hazekampi jt metaboloomikauuringu (2016) näitel, kus kaardistati 460 eri kanepikultivari proovidest tuvastatud 44 ühendit, mis võimaldas tuvastada sellised „kemovarid” ehk teatud ainete konkreetsete protsentide ja vahekordade sisalduse alusel rühmitatud kanepisordid, mis ei olnud veel riiklikku ravikanepiprogrammi hõlmatud. Katsega samal ajal algatasid ravikanepipatsiendid kampaania konkreetse kultivari (Amnesia) hõlmamiseks botaaniliste ravimite hulka, kuna nad said sellest leevendust probleemidele, millega Bedrocani sordipalett toime ei tulnud. Ennäe imet — analüüsitud Amnesia proovid katsid graafikus sama piirkonna, mis Bedrocani toodetest puutumata jäi! Ettekande lõpetasin sihtasutuse Transform kanepituru reguleerimise käsiraamatu põhjal koostatud ülevaatega kanepituru reguleerimise olemasolevatest ja võimalikest mudelitest ning rõhutasin, et mis tahes mudeli kasuks Eesti tulevikus otsustab, peaks see ühtviisi vähendama nii kanepist endast kui ka selle kriminaliseerimisest või ülemäärasest reguleerimisest tulenevaid riske.

Seejärel tutvustas päeva vast olulisimas loengus uuringu „Ained ja arenevad ajud” raames kogutud andmetel rajanevaid, äsja ajakirjas Eesti Arst ilmunud teadusartikleid („Laiendatud endokannabinoidsüsteem ning kannabinoidide mõju noore inimese ajutegevusele” ja „Kanepi tarvitamine ja vaimse tervise probleemid Eesti noorte ja täisealiste hulgas”) Tartu Ülikooli kliinikumi psühhiaatriakliiniku psühhiaatria kaasprofessor ja neuroteaduste doktor Liina Haring. Dr Haring rõhutas mh seika, et ohtlikkuse seisukohalt on kanepi THC-sisaldusest olulisemgi THC ja CBD vahekord (mis on USA-s ja Euroopas kümnendi jooksul kerkinud 23-lt 104-le), pidades seda üheks kanepitarvitamisega seonduvate terviseriskide põhjuseks, kuna CBD neutraliseerib THC soovimatuid psühhoaktiivseid mõjusid. Narkootilise kanepi riske käsitledes juhtis dr Tõnisson tähelepanu WHO mõõdikule ASSIST, mis näitab, et kanepitarvitajate seas on nende tarvitajate, kellele tarvitatav aine on põhjustanud keskmisel või raskel tasemel terviseriske, protsent (57,7%) suurem kui alkoholitarvitajate seas (37,1%) — ainult selleks, et seejärel kuulutada alkoholi ja kanepi tarvitamise võrdlemine ebamõistlikuks tegevuseks. 

Põhjalikumalt käsitles dr Haring seda, kuidas kanep mõjutab aju, keskendudes psühhoosiriskile (eri allikate põhjal üldpopulatsioonis 1%, kanepitarvitajatel 2%, sageli kanget kanepit tarvitavatel inimestel 6% ja tervelt 20% kanepitarvitajail, kelle mõnel lähisugulasel on skisofreenispektri häire). Dr Haringu väitega, et kanep on eelkõige ohtlik noorte inimeste alles arenevatele ajudele, on raske mitte nõustuda. Tema nending, et ülikoolides arstitudengeile endokannabinoidsüsteemi toimemehhanisme siiamaani praktiliselt ei õpetata, teeb ühest küljest kurvaks, teisalt aitab selgitada praktiseerivate arstide kohati hämmastavalt lünklikke teadmisi antud vallas.

Konverentsi ülekande jälgijad (keda ametkondadest nagu PPA, EMTA, prokuratuur ja TAI kogunes päeva peale u 250) said dr Haringu ettekandest mh teada, mis ülesandeid täidab organismis kannabinoidretseptorite ja retseptorvalkude kehaomane signaalivõrgustik e endokannabinoidsüsteem, aga ka nt seda, et kanepiõli on toiduks tark kasutada, kuna see sisaldab ideaalses vahekorras polüküllastumata rasvhappeid oomega-3 ja oomega-6.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku mittepsühhootiliste kriiside osakonna psühhiaater, kuni pandeemia alguseni sama asutuse kaksikdiagnooside osakonnas ravitööd korraldanud dr Ants Kask rääkis seejärel kanepi tarvitamise tagajärgedest psühhiaatri pilgu läbi. Sisutihe ettekanne sisaldas hulgaliselt põnevaid väiteid, mis kontekstist välja kistuna võivad jätta mulje, et kanep on vaat’ et kõige ohtlikum uimasti üldse. Saime kuulda, et kanep on toksiline hobukääru neuronitele, et maailma kuulsaim psühhonaut Alexander Shulgin hoidus kanepist, sest tundis, et „kerge pearinglus ja healoomuline teadvuse muutumine ei kompenseeri piisavalt teadmist, et ma raiskan aega”, et igasuguse uimastitarvitamise eelduseks on psüühiline häiritus, et kanep põhjustab tundidest päevadeni kestvat joovet, toksilist psühhoosi ja kroonilist dementsust (mida põhistati viitega 1939. aastast pärinevale allikale) ning et inimene, kes pühapäeval suitsetab kanepit, on kanepi toimeainete lipofiilsuse tõttu terve järgmise nädala kanepi mõju all.

Dr Kask, kes nimetas kannabinoidide tarvitamist korduvalt „toksikomaaniaks”, kõrvutas kanepit alkoholiga, märkides, et kanepis on 60 psühhoaktiivset ainet, alkoholis vaid üks, et regulaarsetest alkoholitarvitajatest jääb sõltuvusse 5%, kanepitarvitajatest 10%, et regulaarsel tarvitamisel kujuneb kanepisõltuvushäire viie aastaga, alkoholism aga 20 aastaga, et erinevalt alkoholisõltuvusest puuduvad kanepisõltuvuse raviks farmakoloogilised võimalused ning et kanepi mõjud töövõimele ulatuvad amotivatsioonist ja psüühilistest häiretest varajase tööturult eemale jäämiseni, alkoholi omad piirduvad aga vaid häiritusega joobeseisundis ja alkoholismi hilises staadiumis. Samas rõhutas dr Kask, et selline vastanduv võrdlemine pole mõistlik, kuna sageli tarvitatakse mõlemat ainet koos. Dr Kase hinnangul on USA-s praegu sotsiaalne katastroof ja üldine tööpuudus, mis võivad johtuda laialdasest kanepitarvitamisest. Väga huvitav oli dr Kase ülevaade uimastite tarvitamise põhjustest nagu lõõgastumisvajadus, suutmatus toime tulla tunnetega, sh heaolutundega, depressiooni ja ärevuse eneseravi, antimentalisatsioon ja uudishimu, psüühikahäirega patsientidel ka igavus, emotsioonide regulatsioon ning hallutsinatsioonide tugevuse ja modaalsuse mõjutamine (kuna väidetavalt muutuvad patoloogilised meelepetted kanepi mõjul meeldivamateks).

Vägagi loogiline tundub väide, et kuna kanepipruukimine muudab luululiste patsientide psühhoosi sisu positiivsemaks, on neid keeruline veenda, et kanep neid tegelikult kahjustab (võib-olla samal põhjusel leiab dr Kask, et kanepitarvitajad on kõige sõjakamad „toksikomaanid”, kuna teiste ainete tarvitajad ei käi tänaval marssimas ja õigust taga nõudmas…). Samuti tuleb nõustuda dr Kase nendinguga, et kõikuva koostise ja annustamise, muude ainete ristkasutuse ja kumulatiivse ekspositsiooni hindamise meetodite puudumise tõttu on kanepipruukimise ulatuse ja tervisemõjude hindamine tüsilik. Et dr Kask jagab nüüdispsühhiaatria seni püsivat, ehkki kitsavõitu konsensust, mille kohaselt sõltuvushäire on krooniline progresseeruv ajuhaigus, pole üllatav. Küll aga võib sõltuvushäirete spetsialisti puhul pidada kummaliseks veendumust, et kahjude vähendamise poliitika pole mõistlik, kuna tarbimise vähendamine või asendusravi ei ole ravi ning tarbimise vähendamist positiivse arenguna käsitlev suhtumine tekitab moraalseid konflikte ja kahjusid. Pealegi puuduvat tõendid, mis näitaksid, et kontrollitud tarbimine sõltuvushäire kulgu muudaks (viitega ettekandja enda kliinilisele kogemusele, meeste alkoholismi pikaajalisele prospektiivuuringule ja TAI kutsel Eestit väisanud Šveitsi psühhiaatrite opioidasendusravi-teemalistele kommentaaridele).

Päeva viimast teadusettekannet alustas Tervise Arengu Instituudi (TAI) narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse juht Aljona Kurbatova rõõmustava kinnitusega, et TAI jätkuvalt usub uimastikahjude vähendamise kasulikkusesse. Kurbatova tutvustas uuringute „Uimastite tarvitamine koolinoorte seas: tubakatoodete, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine Eesti 15–16-aastaste õpilaste seas” (2020; osa rahvusvahelisest uuringust ESPAD), „Eesti täiskasvanud rahvastiku uimastitarvitamise uuring” (2018) ja „Narkootikumide tarvitamine COVID-19 eriolukorra ajal” (2020) põhjal kanepitarvitamise tendentse Eestis, noorte suhtumist kanepisse ja selle terviseriskide tajumist ning muutuseid tarvitamises eriolukorra ajal. Sellele järgnes ülevaade nii sõltuvusprobleemidega lastele-noortele kui ka täiskasvanutele pakutavatest riiklikest abivõimalustest, s.t kahjude vähendamise, ravi-, nõustamis- ja tugiteenustest nagu programmid VALIK ja SÜTIK, lühi- ja pikaajaline statsionaarravi ning hiljuti avatud Torujõe noortekodu.

Järgnenud küsimuste-vastuste-kokkuvõtete voor kujunes elavaks ja põnevaks. Dr Liina Haring kommenteeris väidet, et paratsetamool on mingis mõttes kannabinoidravim, kuna osa selle põletikke ja valu leevendavast toimest rajaneb endokannabinoidsüsteemi kaudsel moduleerimisel, ja vastas küsimusele, kas uuringus „Kanepi tarvitamine ja vaimse tervise probleemid Eesti noorte ja täisealiste hulgas” tuli andmetest välja ka mõni huvitav seos tarvitatavate annuste suuruse või tarvitamissageduse ja psühhopatoloogiliste ilmingute vahel (psühhoosiriski hindamisvahend näidanud küll ilmset trendi, et sagedasematel tarvitajatel esines suurema tõenäosusega ja rohkem psühhootilisi haigustunnuseid, luulumõtteid ja psühhootilisi elamusi, kuid kuna uuringus tarvitatavaid koguseid ei küsitud ja tarvitatud kanepi kangust polnud võimalik hinnata, ei saanud selget korrelatsiooni näidata). Aime Riikoja kuulutas julgelt, et nn CBD-kanepi seadusega sätestatud THC piirmäär on meelevaldne („Kõrge CBD-sisaldusega kanep, mis sisaldab nt 0,25% THC-d, ei ole psühhoaktiivne!”) ja kutsus üles seaduseid korrigeerima. Mailis Tõnisson soovitas kanepi tõsta narkootiliste ja psühhotroopsete ainete esimesest nimekirjast teise, et arstid saaksid Ravimiameti eriluba taotlemata tavalise narkoaine retseptiga kanepiravi määrata; see võiks toimuda diagnoosipõhiselt, nt võimaldades kanepit valuvaigistina, iivelduse vähendamiseks ja meeleolu tõstmiseks terminaalsetele haigetele ning spastilisuse vähendamiseks hulgiskleroosi-patsientidele.

Dr Liina Haring avaldas veendumust, et kannabinoidravimid jõuavad järgmise kümnendi jooksul psühhiaatriasse, ning vastuseisu meelelahutusliku kanepipruukimise seadustamisele, kuna tema hinnangul pole Eesti tervishoiusüsteem veel valmis aitama kõiki, kellel tekivad psüühikahäired pärast seda, kui kanep R-Kioskisse müügile paiskub.

Aljona Kurbatova arvas, et kui opioidravimid on kättesaadavad, peavad seda olema ka kannabinoidravimid. Ka tema ei poolda mittemeditsiinilise kanepituru reguleerimist, vähemalt mitte praegu, kuigi möönab, et kunagi tuleb sellised põhimõttelised otsused päevakorda võtta. „Tänastes turvavõrkudes — noortele eluoskuste andmisel ja üldse inimeste abistamisel — on liiga palju auke. Kui oleme suutnud need augud lappida, kui noortele on antud kõik võimalikud võimalused enesearenduseks, kui olemas on kõik toimivad abimeetmed — siis oleme välja teeninud privileegi kanep legaliseerida,” rõhutas Kurbatova. Samuti juhtis ta tähelepanu ilmsele kahepalgelisusele ühiskonnas, kus samad inimesed, kes leiavad, et „narkomaane” pole vaja aidata ja protestivad kahjude vähendamise keskuste rajamise vastu, nõuavad teisalt kanepi viivitamatut seadustamist. „Muudame oma suhtumist ja aitame inimesi, kellel on probleem. Ehitame ennetussüsteemi üles ja siis tuleme teema juurde tagasi,” võttis Aljona Kurbatova kokku alalhoidlike, ent dialoogile avatud uimastivaldkonna spetsialistide praegused hoiakud. 

MTÜ LUNEST uus piirkondlik esindaja Lõuna-Eestis on tartlanna Simone Eelmaa

Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuse- ning rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste magistrikraadiga Simone tegeleb praegu sotsioloogiadoktori kraadi omandamisega. Uimasteid tarvitavate inimeste ja kinnipeetavate huvide ja õiguste kaitse on talle südamelähedane valdkond juba ammu, mistõttu tegutses ta aastatel 2017–2019 Tallinna vanglakomisjoni aseesimehena, juhtides sel ajal sageli üldsuse tähelepanu vanglasüsteemi kitsaskohtadele.

Samuti on Simone nii teadlase kui ka aktivistina tegelenud põhjalikult seksuaalse väärkohtlemise ja seksuaalvägivalla teemadega, eriti laste- ja naistevastase vägivalla uurimisega. Hiljuti osales Simone Eelmaa Justiitsministeeriumi tellitud kriminaalpoliitika-uuringu „Vanglast vabanenute tugiteenuse tulemuslikkuse hindamine“ koostamises ning on kirjutanud ka sellest, kuidas vabanenutele mõeldud tugiteenused jätavad tihtilugu ukse taha need, kes teenuseid kõige rohkem vajaksid, sh uimasteid tarvitavad inimesed.

MTÜ LUNEST piirkondliku esindajana tegeleb Simone Lõuna-Eesti uimastituru olukorra ja uimastitarvitajate vajaduste seirega teabekogumisprojekti LUNEST-INFO raames ning pakub võimaluste piires nõu ja abi Tartu ja Lõuna-Eesti sõltuvusprobleemidega inimestele.

Head kolleegid!

Igal aastal ühineb Eesti HIVist Mõjutatud Kogukondade Konsortsium (Eesti HIV-positiivsete Võrgustik EHPV (ehpv.ee) ja Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing LUNEST (lunest.ee)) ülemaailmse kampaaniaga „16 päeva soopõhise vägivalla vastu”, mida kaheteistkümnes Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni riigis korraldatakse ka nimetuse „Vägivallale pole õigustust!” all ja mida toetab Euraasia Naiste AIDSi-võrgustik (www.ewna.org).

Kampaania eesmärk on mobiliseerida ja kaasata HIV-positiivseid ja riskirühmadesse kuuluvaid naisi ning tõsta üldsuse teadlikkust naistevastase vägivallaga seonduvatest probleemidest. Samuti tõstab kampaania esile HIVi, soo ja vägivalla vahelisi suhteid. 

Elementaarsetele teenustele juurdepääsu piirates vähendab vägivald HIVi ja AIDSi epideemia vastase võitluse tõhusust. Naistevastane vägivald on inimõiguste rikkumine. HIV-nakkusega seonduvad ohud on vägivalda kogevate naiste jaoks suuremad. HIV-positiivsed naised, suurema HIV-nakkuse ohuga naised ja naised, kes tarvitavad uimasteid, kogevad vägivalda suurema tõenäosusega.

2020. aasta augustis kaardistas Eesti HIVist Mõjutatud Kogukondade Konsortsium (Eesti HIV-positiivsete Võrgustik EHPV (ehpv.ee) ja Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing LUNEST (lunest.ee)) kriisikeskuse-teenuste kättesaadavust HIV-positiivsetele ja uimasteid tarvitavatele naistele.  Kaardistamise tulemusel selgus, et sellele sihtrühmale pole kättesaadavad sugugi mitte kõik kriisikeskuse-teenused.

Tänavuse kampaania raames kavatsevad konsortsiumi liikmesorganisatsioonid hinnata nii HIV-positiivsetele kui ka uimasteid tarvitavatele naistele pakutavaid kriisikeskuse-teenuseid ning koostada soovitused nende kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamiseks.

Parema ülevaate saamiseks olukorrast kavatseme korraldada fookusgrupi-intervjuusid nii kriisikeskuse-teenuste pakkujate kui ka kasutajatega.

Eesti HIVist Mõjutatud Kogukondade Konsortsium kutsub fookusgrupis osalema kriisikeskuste töötajaid, keda ühendab naistevastase vägivalla probleemistik ning kes on valmis rääkima oma tegevusest, kogemustest ja probleemidest eesmärgiga leida uusi viise murekohtade lahendamiseks ning arutada koostöö- ja suhtlusvõimalusi.

COVID-19-pandeemiast johtuvate piirangute tõttu toimub sündmus veebisuhtlusrakenduses Zoom. Kõigile osalejatele saadetakse Zoom-koosoleku link.

Töökeeled: vene, eesti.

Kampaania eesmärgid

• Juhtida tähelepanu soopõhisele vägivallale Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regioonis ning parandada üldsuse arusaamist soovõrdsuse, HIVi ja vägivalla vahelistest seostest;

• mobiliseerida Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni HIV-epideemiast mõjutatud naisi tegelema soopõhise vägivalla probleemiga piirkonnas;

• suurendada vägivallaohus elavate või vägivalda kogenud naiste ja tütarlaste motivatsiooni otsida abi ja tuge;

• suurendada naiste kogukondlikku potentsiaali poliitiliste meetmete kujundamise ja soopõjhise vägivalla vastaste programmide juurutamise vallas.

Käes on aeg kehtestada uus normaalsus uimastitarvitajatele suunatud teenuste valdkonnas

Sel reedel, 26. juunil liitub MTÜ Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing LUNEST sadade organisatsioonide ja kümnete tuhandete aktivistidega, et vastukaaluks ÜRO uimastite kuritarvitamise ja salakaubaveo vastase päeva iganenud ja inimvaenulikule sõnumile tähistada rahvusvahelise uimastipoliitika konsortsiumi IDPC rahvusvahelist algatust „Ei karistustele, jah lahendustele!“ (ingl „Support. Don’t Punish.“).

Tänavu ühineme selle algatuse raames Euroopa uimastitarvitajate katusorganisatsiooni EuroNPUD eestvedamisel käivitatud kampaaniaga „Nõuame uut normaalsust!“ (ingl „Time for a New Normal!“).

Eesti erialased ametkonnad eesotsas Tervise Arengu Instituudiga tegutsesid COVID-19-pandeemia raames kiiduväärsel moel kiiresti ja otsustavalt, et tagada uimastitarvitajatele suunatud kahjude vähendamise, sõltuvusravi- ja sotsiaalteenuste järjepidevus. Tänu eriolukorra ajal rakendatud meetmetele väljastati muu hulgas asendusravimit inimestele mitmeks päevaks kätte, võimaldati asendusraviprogrammiga liitumist kiirendatud korras ning tagati üldse maksimaalselt nii teenusepakkujate kui ka teenusesaajate ohutus. Kuid tervishoiukriisi aegsed liberaalsemad reeglid kujunesid peale selle lakmuspaberiks, mis näitas nii Eestis kui ka mujal maailmas, et uimasteid tarvitavate inimeste senisest vastutulelikum, pandlikum ja inimlikum kohtlemine on võimalik ning sellega ei kaasne soovimatuid tagajärgi.

Nüüd, mil pandeemiaga seonduvad muudatused uimastiturul — sh uute ainete turuleilmumine ja traditsiooniliste uimastite kanguse kasv — on suurendanud uimastitega seonduvaid ohte nii uimastitarvitajatele kui ka rahvatervisele laiemalt, on tagumine aeg tunnistada senine uimastite ja uimastitarvitajate vastane võitlus kahjulikuks ja kontraproduktiivseks, vabastada korrakaitseorganid nende pädevussfäärist välja jäävast kohustusest uimastitarvitajaid taga ajada, vahistada ja karistada, ning suunata rohkem ressursse hädavajalike ja tõhusate kahjude vähendamise ja sõltuvusravi-teenuste arendamisse ja laiendamisse.

Algatuse „Ei karistustele, jah lahendustele!“ raames läbi viidav kampaania „Nõuame uut normaalsust!“ juhib tähelepanu järgmistele meetmetele ja vajadusele teha need kättesaadavaks kõigile abivajajatele.

• Majutus kodututele. Kindla elukohata inimeste seas on uimastitarvitajaid rohkem kui elanikkonnas keskmiselt. Nende olukorda ei hõlbusta kuidagi enamiku sotsiaalmajutuse pakkujate tingimus, et majutusteenusele pääsemiseks tuleb loobuda uimastite tarvitamisest. Sellise nõude tõttu jäävad paljud kodutud ja sõltuvushäirelised uimastitarvitajad ilma hädavajalikust abist ja on seega rohkem vastuvõtlikud kõigile riskiteguritele, sh kroonilistele nakkushaigustele nagu HIV ja C-hepatiit. Tingimusteta majutuse pakkumine uimasteid tarvitavatele kodututele aitaks ühest küljest ennetada ja vähendada nakkushaiguste levikut kogu elanikkonna seas, teisalt aga võimaldaks elu hammasrataste vahele jäänud uimastitarvitajatel alustada taasühiskonnastumist neile sobivas tempos.

• Asendusravim kätte. Kohustus ravimi järel igapäevaselt asendusravikliinikus käia on peamine põhjus, miks asendusravipatsiendid teenusele tulla ei taha või sellest loobuvad. Eriti raske on see muude tervisehäiretega ja tööl käivate patsientide jaoks. Asendusravimi väljastamine kätte mitmeks päevaks, nagu seda tehti eriolukorra ajal, parendaks teenuse mainet, suurendaks kliendibaasi ja teeks taasühiskonnastumise paljudele lihtsamaks. Pikemas perspektiivis tuleks kogu 2012. aastast alates muutumatuna püsinud asendusravi kliiniline protokoll nüüdisajastada.

• Kiire pääs asendusravile. Opioid-asendusraviteenus peab olema kiiresti kättesaadav igaühele, kes seda vajab. See peaks laienema ka vahistatutele jt kinnipeetavatele. Praeguse iganenud praktika kohaselt pakutakse asendusravi jätkamise võimalust vahi all viibimise ajal vaid neile kinnipeetutele, kes on juba programmi kliendid. Taoline olukord teeb väga haavatavaks need opioiditarvitajad, kes asendusravi veel saanud ei ole.

• KV-teenused kogemuskaaslastelt. Eestis on uimastitarvitamis- ja/või sõltuvushäire-kogemusega inimesed edumeelsel moel kaasatud kahjude vähendamise, sotsiaal- ja tugiteenuste pakkumisse väljatöötajate, kogemusnõustajate ja tugiisikutena. Meie esindatus nende teenuste kavandamise ja juhtimise juures on olnud oluliselt väiksem. Selleks, et teenused oleksid võimalikult tõhusad, tuleb uimastitarvitajaid senisest rohkem kaasata uimastitarvitajate käekäiku puudutavate otsuste langetamisse.

• Tugiteenused telefonitsi ja veebis. Digiriigis Eestis on hulk uimastitarvitajatele suunatud teenuseid veebis ja telefonitsi kättesaadavad. COVID-19-pandeemia ajal, mil isiklikke kontakte soovitati vältida, ilmnes, et üllatavalt paljud sõltuvushäireliste inimeste abistamiseks mõeldud teenuste veebi- ja telefonipõhise pakkumise viisidest sobivad inimestele hästi, on tõhusad ja, mis kõige tähtsam, kättesaadavad sõltumata abivajaja asukohast. Veebi- ja telefoniteenuste edendamisest piirkondades, kus kohapeal pakutavate teenuste valik on väiksem kui uimastikriisi tulipunktides Tallinnas ja Ida-Virumaal, oleks abi paljudele, kelleni muud teenused praegu ei küündi.

Kuna koroonaviiruse-pandeemia kujutab endast jätkuvalt potentsiaalset ohtu, ei korraldata tänavu „Ei karistustele, jah lahendustele!“ traditsioonilisi avalikke kampaaniaüritusi. Meeleavaldusel osalemise asemel saab igaüks oma meelsust näidata ja meie algatust toetada, jagades suhtlusvõrkudes kampaaniaplakatit koos teemaviidetega nagu #SupportDontPunish, #eikaristustelejahlahendustele, #uusnormaalsus jne.

Kampaaniaplakati eestikeelne versioon: https://drive.google.com/file/d/1S-K-zGD5y-2Qr9eClo9ypfFQtgarWWQM/view?usp=sharing

Kampaaniaplakati venekeelne versioon: https://drive.google.com/file/d/16ctiCZHyja473dWxo1RgRaDNj5e05ah5/view?usp=sharing

MTÜ LUNEST: lunest.eefb.com/lunest2016

Euroopa uimastitarvitajate liit EuroNPUD: euronpud.net

Rahvusvaheline uimastipoliitika konsortsium IDPC: idpc.net

„Support. Don’t Punish“: supportdontpunish.org

Tervise Arengu Instituudi TAI pakutav teave uimastitarvitajatele mõeldud teenustest, uimastitest ja nendega kaasnevate ohtude vähendamisest: narko.ee

Täiendavate küsimuste tekkimisel võtke ühendust MTÜ LUNEST juhatuse liikmetega.

Mart Kalvet (eesti keeles): +372 5096286

Jelena Antonova (vene keeles): +372 5331 7025

COVID-19: soovitused inimestele, kes tarvitavad psühhoaktiivseid ained

OHUTUM NARKOOTIKUMIDE TARVITAMINE KOROONAVIIRUSE (COVID-19) AJAL

KOROONAVIIRUSE (COVID-19) SÜMPTOMID JA LEVIMINE:

  • Praeguse info kohaselt on COVID-19 sümptomid sarnased gripi sümptomitele.
  • Peamised sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused.
  • Viirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähedasel kontaktil haige inimesega.
  • Viiruse inkubatsiooniperiood on umbes 2-14 päeva, keskmiselt 5 päeva.
  • Koroonaviiruste põhjustatud nakkuse esmaseks ennetusmeetmeks on hea käte hügieen ja haigete inimestega kontaktide vältimine.

Allikas: Terviseameti veebisait (18.03.2020)

Loe lähemalt Terviseameti veebisaidilt.

KUIDAS KÄITUDA KOROONAVIIRUSE KAHTLUSE KORRAL?

  • Inimesed, kellel tekivad ülemiste hingamisteede infektsiooni sümptomid (köha, palavik, hingamisraskused) peavad esimesel võimalusel telefoni teel võtma ühendust oma perearstiga, või küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630). Ära mine perearsti vastuvõtule ilma aega eelnevalt kokku leppimata ja selleks juhiseid saamata. Nii võid ise nakatuda või nakkust levitada.
  • Kui haigestud, on kodune isolatsioon oluline ettevaatusabinõu, et hoida ära nakkushaiguse edasine levik.
  • Kui sinu seisund on raske (õhupuudus, valu rinnus) tuleb kutsuda kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.
  • Lisaks saab helistada häirekeskuse infotelefonil 1247, mis jagab informatsiooni koroonaviirusega seotud küsimustes, telefon töötab ööpäev läbi ja on helistajatele tasuta.

Allikas: https://www.narko.ee/tarvitajad/ohutum-narkootikumide-tarvitamine-koroonaviiruse-covid-19-ajal/

Lugupeetud meie kliendid!

Lugupeetud meie kliendid!

Valitsus on seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga riigis välja kuulutanud eriolukorra. Eriolukord kestab 2020. aasta 1. maini, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Alates 16. märtsist töötab Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing LUNEST erirežiimil. Isiklikud kohtumised ja tugigruppide koosolekud tühistatakse edasise teatamiseni. Klientide nõustamine toimub veebis või telefoni teel distantsilt. Kohtumised klientidega toimuvad ainult erijuhtudel.

Lisateavet leiate meie kodulehekülje www.lunest.ee jaotisest “Kontaktid”.

Jätkuvalt töötavad meie tеlefonid Tallinnas: (+372 5884 4225) ja Jõhvis (+372 5770 3773).

Suhtleme ka e-posti teel aadressil: lunest2016@gmail.com

Lugupidamisega

Juhtkond

MTÜ LUNEST

Tuhat raisatud aastat

Tartu Vangla narkoüksuse kinnipeetav Martin Villems kirjutab, mis on Eestis uimastite dekriminaliseerimisega valesti läinud, ammutades inspiratsiooni Neil Woodsi raamatust „Hea võmm, halb sõda“ ja Maia Szalavitsi raamatust „Rikkumata aju“.

Read More

CannX Tel Aviv: Iisrael pürgib ravikanepiteaduse ja -majanduse regionaalseks liidriks

MTÜ Euroopa meditsiinilise kanepi arstide liit (EMCDA) kutsel käis grupp Eesti, Läti ja Taani arste tänavu 7.–11. septembril Iisraelis kannabinoidmeditsiini-alasel koolitusel ja rahvusvahelisel teaduskonverentsil CannX Tel Aviv. Ülevaate õppereisist koostas MTÜ-de Ravikanep ja LUNEST juhatuse liige Mart Kalvet. 

Read More