SÜTIK IDA-VIRUMAA

Programm „SÜTIK“ – politsei poolt identifitseeritud või vabatahtlikult teenusele pöörduvatele narkootikume tarvitavatele inimestele

Programm SÜTIK on tugiisiku teenus, mis on välja töötatud narkootikumide tarvitajatele/sõltuvusprobleemidega isikutele, et läbi nende elukvaliteedi parendamise tõsta nende eluga toimetulekut ja vähendada nende poolt toimepandavate süütegude arvu.

Programm võimaldab eelkõige politseiametnikel suunata või saata narkosüüteo toime pannud narkootikumide tarvitajaid karistuse asemel või selle alternatiivina tugiisiku programmi. Tugiisiku roll antud programmis on koostöös kliendiga toetada tema arengut ja leida talle vajalikke teenuseid, mis aitaks kliendil eluga paremini toime tulla sh tegeleda tarvitamisest tingitud probleemide lahendamisega. Tugiteenused omavad olulist tähtsust sõltuvusprobleemiga isiku vaimse tervise parendamisel ja sotsiaalse tasakaalu saavutamisel. Sõltuvusprobleemiga isikutele suunatud teenuseid on erinevaid, alates kahjude vähendamise teenustest, stabiilse elukoha leidmisest, tööle saamisest kuni sõltuvusravini välja (vt lõiku teenusega liitumisel pakub tugiisik kliendile abi)

Programm ehk tugiisiku teenus (edaspidi teenus) on kliendile tasuta ning sõltub isiku motivatsioonist ja soovist koostööd teha.

Teenuse eesmärk

Sõltuvusprobleemiga isikute tugiisiku teenuse eesmärk on nõustatava isiku iseseisva toimetuleku, tervise, töövõime ning elukvaliteedi parandamine läbi pideva toetamise ja kogemuste jagamise, nõustamise ja abiteenustega sidumise.

Programmi eesmärk on soodustada sõltuvusprobleemiga isiku toimetulekut sotsiaalsete probleemidega ning vähendada riskikäitumist.

Teenuse (sotsiaalprogrammi) kestvus ühele isikule on vähemalt aasta (12 kuud). Peale seda tööd kliendiga jätkatakse, kuid töö maht sõltub konkreetsest kliendi olukorrast ja eelmisel aastal saavutatud muutustest.

Sihtrühm

Sõltuvusprobleemiga isikud on antud teenuse mõistes narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ehk narkootikume tarvitavad isikud alates 18-ndast eluaastast, kes on:

 • kinni peetud narkootikumide tarvitamise või väikses koguses omamise tõttu ning suunatud politsei poolt teenusele,
 • pöördunud teenusele omal soovil.

Kliendi teenusele suunamisel tuleb võimalusel arvestada tema poolt toimepandud süütegude iseloomu ning mitte suunata isikut, kes võib kujutada ohtu tugiisikutele või teistele klientidele.

Tugiisik juhindub töös kliendiga nõustamise alustest.

Nõustamine tähendab:

 • isikuga toetavate suhete loomist,
  • eesmärgistatud vestluse pidamist,
  • isiku tähelepanelikku ärakuulamist,
  • isiku abistamist tema läbielamiste sõnadesse panemisel,
  • isikule korrektse informatsiooni andmist,
  • abi teadlike otsuste tegemisel;
  • abi tugevate külgede äratundmisel ja arendamisel.

Teenusega liitumisel pakub tugiisik kliendile abi:

 • Suhtlemisel erinevate ametiasutustega
 • Dokumentide vormistamisel (ID-kaart, elamisluba, selle taotlemine ja pikendamine)
 • Öömaja, varjupaiga või sotsiaalmajutusüksuses koha taotlemisel 
 • Sotisaaltoetuste taotlemisel
 • Töövõimehindamise dokumentide täitmisel 
 • Töötukassa teenustele registreerimisel
 • CV koostamisel ja tööotsimisel
 • Võlanõustamisele suunamiselt
 • Õigusalastele teenustele suunamisel
 • Tööõigusalasele teenusele suunamisel
 • Psühholoogilisele nõustamisele suunamisel
 • Kogemusnõustamist kvalifikatsiooni olemasolul
 • Infot arstiabi saamise võimalustest sh ravikindlustuseta isikutele
 • Infot nõustamis-, ravi ja rehabilitatsiooniteenuste kohta ning abi teenusele pöördumisel

NB! Juhul, kui isik ise avaldab soovi, et ta tahab kohe pöörduda ravile, aga ei tea kuhu, siis aidatakse tal leida sobilikud võimalused, kohad ja ajad ning toetatakse teda kuni ravini jõudmiseni välja. Juhul, kui isik ei soovi kohe pöörduda ravile, jäädakse teda toetama muudes  küsimustes kuni olukorra paranemiseni või huvi tekkimiseni ravile pöördumise vastu.

Kontaktid:

E-post: programmsutik@gmail.com

Tel: 5770 3773

www: www.lunest.ee