Amsterdami manifest: toimetulek uimastiprobleemiga

Amsterdami manifest: toimetulek uimastiprobleemiga

mai 1, 2024 Amsterdami manifest: toimetulek uimastiprobleemiga kommenteerimine on välja lülitatud By Name

MTÜ LUNEST ühines hiljuti Amsterdami manifestiga. Järgneb manifesti tõlge eesti keelde.

2024. a 26. jaanuaril Hollandis Amsterdamis

Meie – haldusametnikest, poliitikakujundajatest, teadlastest ja kodanikuühiskonna esindajatest koosneva mitmekesise koalitsiooni osalised – toetame ühiselt inimlikuma uimastipoliitika loomist. Selleks tuleb hakata esmatähtsustama kõigi illegaalsete uimastite turgudest ja nendega seonduvatest tervise-, ühiskonna- ja majanduskahjudest mõjutatud inimeste heaolu. Meie ühine eesmärk on integreeritud lähenemine uimastiprobleemi lahendamisele, mis arvestaks rahvatervise, inimõiguste, sotsiaalse õigluse ja turvalisusega.

Kogu maailmas pole nn sõjal uimastitega (ingl war on drugs) õnnestunud kaitsta ei üksikisikute ega ka kogukondade tervist ja turvalisust. Pealeselle on see minevikus soodustanud ja soodustab jätkuvalt organiseeritud kuritegevust, eskaleerib vägivalda, mõjutab ebaproportsionaalselt haavatavaid inimesi ja kogukondi ning pärsib riikide majandust. Me soovime selle nõiaringi lõhkuda, võttes omaks pragmaatilised ja tõenduspõhised poliitilised meetmed, mis arvestavad uimastitarvitamise ja uimastiturgude tegelikkusega.

Uimastiseaduste karistamispõhise jõustamise nurjumist ja sellest johtuvaid inimõiguste rikkumisi arvesse võttes tõotame, et võtame omaks tervishoiupõhised poliitilised meetmed, mille juures on oluline roll kahjude vähendamisel, dekriminaliseerimisel ja turgude reguleerimisel. Lisaks rahvatervise ja inimväärikuse kaitsmisele on nende poliitiliste meetmete eesmärk ka sotsiaalse õigluse edendamine.

Tervishoiukeskse uimastipoliitika suunas liikudes oleme jätkuvalt otsusekindlalt vastu uimastiturgude kuritegelikule kontrollimisele. See, et me kaalume alternatiivseid lähenemisi, ei tähenda, et pingutusi uimastite salakaubanduse ja sellega seonduvate kuritegude vastu võitlemiseks tuleks lõdvendada. Meie kindel eesmärk on kuritegelikud võrgustikud lammutada ja veenduda, et need ei ekspluateeri seda majandussektorit ega domineeri selles; nii kaitseme rahvatervist ja toetame õigusriigi põhimõtete järgimist. Meie strateegia on tasakaalukas kombinatsioon õiguskaitse- ja rahvatervise-algatustest, mille eesmärk on kurjategijate ülemvõimu lõpetamine uimastiturgudel ja nendega seonduvate riskide kõrvaldamine.

Juhtpõhimõtted

1. Tõhusus kui poliitikakujundamise kompass

Uimastitega seonduvaid poliitilisi meetmeid peaks suunama nende tõhusus rahvatervise, inimõiguste, sotsiaalse õigluse ja säästva arengu soodustamisel.

2. Alternatiivsed reguleerimismudelid ja riskide maandamine

Karistuspõhiste uimastiseaduste piiratust tunnistades toetame turgude reguleerimise põhiste alternatiivide uurimist eesmärgiga maandada illegaalsete uimastiturgudega seonduvaid riske. Uimastite seaduslik reguleerimine võib pakkuda võimalusi üldsuse teavitamiseks ja ohutumate tarvitamisviiside juurutamiseks, millega toetatakse rahvatervist ja vähendatakse kahjusid.

3. Rahvatervis, sotsiaalpoliitika ja keskendumine juurprobleemidele

Lisaks häbimärgistamise vähendamisele võib vastutustundlik seaduslik reguleerimine suunata valitsuste ressursse tõhusamate ennetus-, ravi- ja kahjude vähendamise teenuste arendamisse. Lisaks uimastite tarvitamisega seonduvate probleemide lahendamisele on rahvatervise-põhise lähenemise, sh uimastite dekriminaliseerimise poole liikumise eesmärk ka tegelemine häbimärgistamise, ühiskondlik-majandusliku ebavõrdsuse ja sotsiaalse ebaõigluse juurpõhjustega.

4. Ettevaatlik ellurakendamine

Poliitiliste meetmete väljatöötamine peab olema ettevaatlik ning teadus- ja tõenduspõhine; seda peavad suunama range seiramine ja regulatiivmeetmete teadusliku uurimise kaudu omandatud teadmised.

Meie lubadus

1. Globaalse liikumise tugevdamine

Meie eesmärk on olemasolevate võrgustike ühendamine kogu maailmas selleks, et tuua kokku visionääre ja saavutada murrang uimastipoliitikas.

2. Kursi kaardistamine teaduslike tõendite toel

Meie edasist tegevust peab suunama põhjalikult kujundatud teadusuuringute kava, mis rajaneb faktidel ja usaldusväärsetel andmetel.

3. Globaalsete teadmiste kogumine

Lubame võtta õppust kogu maailma linnade, kogukondade ja rahvaste parimatest praktikatest ning muuta need õppetunnid muutuse tööriistadeks.

4. Pühendumine julgete otsuste langetamisele

Tunnistades, et edasiminek nõuab julgeid samme, oleme valmis vaagima vähetuntud lahendusi, langetades uudsetes poliitilistes meetmetes orienteerumiseks teadlikke valikuid.

Meie ühine otsus

Meie uuendusmeelne koalitsioon on pühendunud mõtestatud muutuste saavutamisele, meie kogukondade kaitsmisele ja õigusriigi põhimõtete järgimisele võitluses kuritegelike ohtude vastu. Meie eesmärk on kujundada uimastipoliitilisi meetmeid, mis rajanevad tõenditel, empaatial ja tõhususel. Üheskoos püüame globaalses võitluses uimastitega seonduvate probleemidega tuua esiplaanile lootuse ja inimlikkuse.

Manifesti toetamiseks võivad eraisikud ja organisatsioonid saata e-kirja aadressile conferenceondrugs@amsterdam.nl. 

Comments are closed