SÜTIK IDA-VIRUMAA

Programm „SÜTIK“ – politsei poolt identifitseeritud või vabatahtlikult teenusele pöörduvatele narkootikume tarvitavatele inimestele

Programm SÜTIK on tugiisiku teenus, mis on välja töötatud narkootikumide tarvitajatele/sõltuvusprobleemidega isikutele, et läbi nende elukvaliteedi parendamise tõsta nende eluga toimetulekut ja vähendada nende poolt toimepandavate süütegude arvu.

Programm võimaldab eelkõige politseiametnikel suunata või saata narkosüüteo toime pannud narkootikumide tarvitajaid karistuse asemel või selle alternatiivina tugiisiku programmi. Tugiisiku roll antud programmis on koostöös kliendiga toetada tema arengut ja leida talle vajalikke teenuseid, mis aitaks kliendil eluga paremini toime tulla sh tegeleda tarvitamisest tingitud probleemide lahendamisega. Tugiteenused omavad olulist tähtsust sõltuvusprobleemiga isiku vaimse tervise parendamisel ja sotsiaalse tasakaalu saavutamisel. Sõltuvusprobleemiga isikutele suunatud teenuseid on erinevaid, alates kahjude vähendamise teenustest, stabiilse elukoha leidmisest, tööle saamisest kuni sõltuvusravini välja (vt lõiku teenusega liitumisel pakub tugiisik kliendile abi)

Programm ehk tugiisiku teenus (edaspidi teenus) on kliendile tasuta ning sõltub isiku motivatsioonist ja soovist koostööd teha.

Teenuse eesmärk

Sõltuvusprobleemiga isikute tugiisiku teenuse eesmärk on nõustatava isiku iseseisva toimetuleku, tervise, töövõime ning elukvaliteedi parandamine läbi pideva toetamise ja kogemuste jagamise, nõustamise ja abiteenustega sidumise.

Programmi eesmärk on soodustada sõltuvusprobleemiga isiku toimetulekut sotsiaalsete probleemidega ning vähendada riskikäitumist.

Teenuse (sotsiaalprogrammi) kestvus ühele isikule on vähemalt aasta (12 kuud). Peale seda tööd kliendiga jätkatakse, kuid töö maht sõltub konkreetsest kliendi olukorrast ja eelmisel aastal saavutatud muutustest.

Sihtrühm

Sõltuvusprobleemiga isikud on antud teenuse mõistes narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ehk narkootikume tarvitavad isikud alates 18-ndast eluaastast, kes on:

 • kinni peetud narkootikumide tarvitamise või väikses koguses omamise tõttu ning suunatud politsei poolt teenusele,
 • pöördunud teenusele omal soovil.

Kliendi teenusele suunamisel tuleb võimalusel arvestada tema poolt toimepandud süütegude iseloomu ning mitte suunata isikut, kes võib kujutada ohtu tugiisikutele või teistele klientidele.

Tugiisik juhindub töös kliendiga nõustamise alustest.

Nõustamine tähendab:

 • isikuga toetavate suhete loomist,
  • eesmärgistatud vestluse pidamist,
  • isiku tähelepanelikku ärakuulamist,
  • isiku abistamist tema läbielamiste sõnadesse panemisel,
  • isikule korrektse informatsiooni andmist,
  • abi teadlike otsuste tegemisel;
  • abi tugevate külgede äratundmisel ja arendamisel.

Teenusega liitumisel pakub tugiisik kliendile abi:

 • Suhtlemisel erinevate ametiasutustega
 • Dokumentide vormistamisel (ID-kaart, elamisluba, selle taotlemine ja pikendamine)
 • Öömaja, varjupaiga või sotsiaalmajutusüksuses koha taotlemisel 
 • Sotisaaltoetuste taotlemisel
 • Töövõimehindamise dokumentide täitmisel 
 • Töötukassa teenustele registreerimisel
 • CV koostamisel ja tööotsimisel
 • Võlanõustamisele suunamiselt
 • Õigusalastele teenustele suunamisel
 • Tööõigusalasele teenusele suunamisel
 • Psühholoogilisele nõustamisele suunamisel
 • Kogemusnõustamist kvalifikatsiooni olemasolul
 • Infot arstiabi saamise võimalustest sh ravikindlustuseta isikutele
 • Infot nõustamis-, ravi ja rehabilitatsiooniteenuste kohta ning abi teenusele pöördumisel

NB! Juhul, kui isik ise avaldab soovi, et ta tahab kohe pöörduda ravile, aga ei tea kuhu, siis aidatakse tal leida sobilikud võimalused, kohad ja ajad ning toetatakse teda kuni ravini jõudmiseni välja. Juhul, kui isik ei soovi kohe pöörduda ravile, jäädakse teda toetama muudes  küsimustes kuni olukorra paranemiseni või huvi tekkimiseni ravile pöördumise vastu.

KOOSTÖÖ PARTNERITEGA

Kahjude vähendamise teenused on hakanud sagedamini meie poole pöörduma seoses potentsiaalsete klientidega. Tänu sellele on kliendid rohkem avatud suhtlusele ja levitavad teavet meie teenuse kohta. Koostöö rehabilitatsioonikeskustega on formaalne; teabevahetus ravi tõhususe teemal toimub klientide ja tugiisikute vahel. Reaalne koostöö piirdub sellega, et klient võtab tugiisiku soovitusel rehabilitatsioonikeskusega ühendust või siirdub rehabilitatsiooniteenusele; kliendi rehabilitatsioonikeskuses viibimise ajal teabevahetus tugiisikuga katkeb.

Koostööd on õnnestunud teha järelteenusega, konkreetselt seoses juhtumiga, kus klient kohustati kohtu otsusega jalavõru äravõtmisel pöörduma rehabilitatsioonikeskusesse. Metadooni tugiisikutele väljastamise ja klientideni transportimisega seoses pole probleeme tekkinud. Jätkub koostöö nii SA-ga Ida-Virumaa Keskhaigla kui ka SA-ga Viljandi Haigla.

Küll aga on esinenud raskusi klientide teistele teenustele, nt sotsiaaltöötaja või võlanõustaja juurde suunamisel. Need spetsialistid teenindavad ainult oma organisatsioonide kliente (näiteks: MTÜ Me aitame sind ja MTÜ Allium); programmi SÜTIK kliendid neilt abi ei saa, kuni pole hakanud vastava organisatsiooni klientideks, mitte kõik meie kliendid tahavad liituda teistega organisatsioonidega. See keerukustab abi osutamise protsessi, kuna peame otsima spetsialiste riigiasutustest. Riigiasutuste töötajate stereotüüpne mõtlemine viib kliendi diskrimineerimiseni, mille tagajärjed on näiteks usaldamatus, lootusetus ja kliendi demotivatsioon.

Koostöö kriminaalhoolduse, Viru Vangla, Töötukassa ja prokuratuuriga on olnud küllaltki produktiivne ja tulemuslik; kui klient on keeruline, leiame koos lahenduse. Politsei suhtub programmi mõistvalt, ehkki viimasel ajal on väljakutsete hulk vähenenud. Lastekaitse spetsialistidega seisab koostöö arendamine alles ees. Meie kogemus näitab, et lastekaitsetöötajad suhtuvad meisse tagasihoidlikult küsimustes, mis puudutavad meie kliente, kes on nende huviorbiiti sattunud. Teiste riiklike organisatsioonidega areneb koostöö ning toimub kontaktide ja usalduslike suhete loomine.

Suurepärane koostöösuhe on loodud ühiselamuga Kohtla-Järvel aadressil Põhja allee 9 ja Kohtla-Järve sotsiaalmajaga. Teeme igapäevaselt tööd selle nimel, et kliendid saaksid sealt teenuseid ja neil oleks võimalik seal ka elada. Tänase päeva seisuga on töö korraldatud niiviisi, et kliendi majutuspinnale registreerimiseks ja talle toiduabi pakkumiseks piisab tugiisiku telefonikõnest.

Alates 2021. a jaanuarist hakkame SÜTIKu teenust pakkuma ööpäevaringselt seitsmel päeval nädalas.

Kontaktid:

E-post: programmsutik@gmail.com

Tel: 5770 3773

www: www.lunest.ee