2024. aasta Euroopa Parlamendi valimiste uimastipoliitika manifest

2024. aasta Euroopa Parlamendi valimiste uimastipoliitika manifest

mai 1, 2024 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimiste uimastipoliitika manifest kommenteerimine on välja lülitatud By Name
Pilt: Correlation – European Harm Reduction Network

MTÜ LUNEST ühines hiljuti 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimiste uimastipoliitika manifestiga. Järgneb manifesti tõlge eesti keelde (saadaval ka PDF-ina C-EHRN-i veebis).

———————————

Vajame uimastipoliitikat, mis muudab Euroopa turvalisemaks, tervemaks ja õiglasemaks.

Uimastikontrollile kulutatud miljarditest hoolimata pole Euroopa uimastipoliitikal õnnestunud kaitsta meie kogukondade tervist ja turvalisust.

Uimastite tarvitamise määrad lähenevad ajaloolistele rekorditele. Igal aastal ilmuvad Euroopa Liidu turule uued narkootilised ained. Uimastitevastasele sõjale keskendunud poliitilised meetmed pole suutnud peatada organiseeritud kuritegevuse mõjuvõimu kasvamist. Tõendid näitavad, et inimelude päästmiseks ja meie kogukondade kaitsmiseks on vaja ennetust, ravi ja kahjude vähendamist, kuid uimasteid tarvitavatele inimestele suunatud teenused kiratsevad ressursside ja poliitilise toe nappuses.

2024. aasta Euroopa Parlamendi valimised peavad seda paradigmat nihutama. Käesolev manifest pakub välja kujutluse pragmaatilisest, uuenduslikust ja inimõigustele keskenduvast Euroopa uimastipoliitikast, mille rakendamine tagab kogukondadele parema tervise ja turvalisuse. Palume kõigil Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonidel, erakondadel ja kandidaatidel toetada järgmisi üleskutseid tegevustele.

Üheskoos suudame luua uimastipoliitika, mis Euroopa tulevikuks ette valmistab.

#FutureDrugPolicyEU24

Manifest on avatud allkirjastamiseks kõigile soovijaile. Manifesti algatasid Euroopa kahjude vähendamise võrgustik C-EHRN (Correlation – European Harm Reduction Network) ja ööelukahjude vähendamise võrgustik NEWNet Enjoying Safer Nightlife (Nightlife Empowerment & Well-being Network).

Uimastipoliitika manifesti põhimõtted

Suurendagem investeeringuid tervishoidu ja sotsiaalhoolekandesse

Euroopas on uimastitarvitamise määrad rekordilised ning uute psühhoaktiivsete ainete, sh sünteetiliste opioidide laienev levik on pannud häirekellad helisema. Õiguskaitseorganid ja uimastikontroll uut ohtu ei peata, nagu nad pole suutnud seda peatada ka muudes maailma piirkondades. Selleks, et tulevikuks valmistuda, peavad Euroopa Liidu institutsioonid seadma prioriteetideks tõendatult tõhusate integreeritud tervishoiu- ja tugiteenuste toetamise ja rahastamise. Elude päästmiseks ja kogukondade turvalisuse tagamiseks on hädavajalik keskenduda teenustele, mis uimasteid tarvitavate inimeste karistamise asemel neile tuge pakuvad. Euroopa Liidu uimastipoliitika tuleb uuesti tasakaalustada, tehes lõpu õiguskaitse senisele tähtsustamisele tervishoiu ees. Euroopa Liidu institutsioonid peavad suurendama investeeringuid ja toetust valikulistele ja näidustatud ennetusprogrammidele, tõenduspõhisele vabatahtlikule ravile, elusid päästvatele kahjude vähendamise meetmetele (sh HIV-i/AIDS-i ja C-hepatiidi ennetusele, opioidasendusravile, naloksooni väljastavatele programmidele, uimastite tarvitamiseelse testimise teenustele ja uimastitarvitamiskabinettidele) ning kogukonnapõhistele ja kogukonnaliikmete juhitud teenustele, mis suudavad pakkuda abi kõigile, kes seda vajavad.

Hüljakem uimastitevastase võitluse meetmed

Aeg on loobuda uimastitevastasele võitlusele keskenduvatest poliitmeetmetest, mis hoolimata neile kulutatud miljarditest pole suutnud vähendada illegaalsete uimastiturgude mahte, organiseeritud kuritegevuse mõjuvõimu või vägivalda. Poliitilised meetmed ja narratiivid, mis uimasteid tarvitavaid inimesi ja tõrjutud kogukondi häbimärgistavad ja süüdistavad, tuleb asendada tõenditel, kaasamisel ja inimõigustel rajanevate sekkumistega.

Selleks, et läheneda uimastiküsimusele integreeritult, igakülgselt ja intersektsionaalselt, peab EL-i tervishoiuinstitutsioonidel olema pöördeline roll EL-i uimastipoliitika kujundamises. Uimastipoliitikat ei tohi jätta ainuüksi õiguskaitseorganite mängumaaks, vaid see tuleb sotsiaal-, tervishoiu- ja majanduspoliitika kontekstis peavoolustada.

EL-i ametkonnad peavad peavoolustama kaasava, inimõigustel ja soopõhisusel rajaneva lähenemise uimastitele, millega kaasneb ühemõtteline toetus uimasteid tarvitavate inimeste dekriminaliseerimisele kui häbimärgistamise kõrvaldamise ja teenuste kättesaadavuse parandamise meetmele.

Uus Euroopa Liidu Uimastiagentuur EUDA peab looma mõõdikud, mis võimaldavad seirata seda, kui mõjuvad ja tõhusad on praegused uimastipoliitilised lähenemised nagu kuritegevuse ennetamine ning nõudmise ja kahjude, sh häbimärgistamise vähendamine, teenuste kättesaadavuse parandamine ja inimõiguste kaitse, ning viima läbi rohkem poliitmeetmetele keskenduvaid teadusuuringuid. Kaasata tuleb ka inimõiguste kaitset, EL-i väärtuseid ja õiguskorda alal hoidma volitatud EL-i ametkonnad.

Tagagem kodanikuühiskonna ja kogukondade osalemine

Turvalisem ja tõhusam uimastipoliitika nõuab selliste kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamist, mis töötavad igapäevaselt kogukondadega, saavad teavitada riskipopulatsioone ja orienteeruvad kõige paremini uutes uimastituru-arengutes. EL-i uimastipoliitika peab lähtuma põhimõttest „nothing about us without us“, mis tähendab, et esmajärjekorras ja eelkõige tuleb poliitiliste meetmete kujundamisse ja ellurakendamisse kaasata kogukondi, mida uimastipoliitika mõjutab.

Kodanikuühiskonna EL-i uimastipoliitikasse, sh Euroopa Liidu kodanikuühiskonna uimastifoorumisse kaasamise mehhanisme tuleb piisaval määral rahastada ja toetada ning Euroopa Komisjon, EL-i uimastiagentuur ja kõik asjakohased EL-i institutsioonid peavad kodanikuühiskonna esindajatelt sihipäraselt nõu küsima. Teiste hulgas tuleks kaasata uimastipoliitikast mõjutatud kogukondade, sh uimasteid tarvitavate inimeste, noorte, naiste ning dekriminaliseerimisest, häbimärgistamisest ja diskrimineerimisest ebaproportsionaalselt palju mõjutatud inimeste esindajaid.

Kaalugem uuenduslikke lahendusi, sh vastutustundlikku reguleerimist

Pragmaatiline uimastipoliitika nõuab kogukondade tervise ja inimõiguste kaitsmise ning organiseeritud kuritegevuse mõjuvõimu kahandamise olulise meetmena uimastiturgudele uuenduslike lähenemiste, sealhulgas uimastite nagu kanep vastutustundliku reguleerimise uurimist. Euroopa Liit peaks neile uuendustele kaasa aitama ning seirama nende mõjusid rahvatervisele, turvalisusele ja inimõigustele.

Euroopa poliitikakujundajad peavad tagama, et Euroopa seadused ja poliitilised meetmed soodustaksid uuenduslike lähenemiste, sh uimastiturgude vastutustundliku reguleerimise kasutuselevõttu. Selleks, et oleks võimalik kujundada tõenduspõhist uimastipoliitikat, peab EL-i uimastiagentuur seirama uimastipoliitiliste meetmete ja tururegulatsiooni mõjusid. See toetab vastastikust õppimist, suurendab parimate praktikate kasutuselevõttu, panustab pragmaatilistesse lahendustesse ja valmistab Euroopa ette tulevikuks. 

Allkirjastamiseks vajutage linki.

Comments are closed