Support. Don’t Punish — Ei karistustele, jah lahendustele!

Support. Don’t Punish — Ei karistustele, jah lahendustele!

juuni 27, 2023 Support. Don’t Punish — Ei karistustele, jah lahendustele! kommenteerimine on välja lülitatud By Lunes OU
Pildid: Margus Lõvi.

Pilt: Margus Lõvi.

26. juunil, rahvusvahelisel narkomaania ja narkokaubanduse vastu võitlemise päeval võtavad sajad organisatsioonid ja tuhanded inimesed kogu maailmas osa kampaaniast „Ei karistustele, jah lahendustele!“ (ingl Support. Don’t Punish).

#supportdontpunish #inpud #enpud #lunest

MTÜ Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing „LUNEST“ ühineb globaalse huvikaitse-kampaaniaga „Ei karistustele, jah lahendustele!“, mis nõuab tervishoiu ja inimõiguste põhist uimastipoliitikat. (Vt ka https://supportdontpunish.org/).

Eesti on edumeelne riik, mis järgib liberaalse uimastipoliitika põhimõtteid, arendades ja rahastades mh programme, mille eesmärk on aidata psühhoaktiivsetest ainetest sõltuvusse sattunud inimesi.

MTÜ LUNEST osutusel on nüüdisaegne uimastipoliitika meie kodumaal olnud suhteliselt edukas. Selle alusdokument – Eesti riiklik uimastistrateegia aastani 2030 e nn uimastitarvitamise vähendamise poliitika valge raamat – on seni üks uljamaid ja ambitsioonikamaid riiklikke seisukohavõtte uimastipoliitika teemadel, mis suures osas kattub meie ühingu arusaamadega. Mh kiidame heaks nii eesmärgi võimaldada aastaks 2030 vajalikku abi kõigile uimastisõltlastele, kui ka arusaama, mille kohaselt õiguskaitseametkonnad peaksid inimestel, kes on oma sõltuvushäire tagajärjel seadust rikkunud, aitama esmajärjekorras pöörduda psühhoaktiivsetest ainetest sõltuvuses olevatele inimestele suunatud teenustele

Ehkki Eesti riik on uimastisõltuvuse ennetus- ja raviprogrammide pakkumise osas üldiselt ajaga kaasas käinud, saab probleemse uimastitarvitamisharjumusega inimestele ikka veel osaks diskrimineerimine ja kriminaliseerimine.

  • Diskrimineerimine tapab! Ei häbimärgistamisele!

Sellel, kui üldsus, riiklikud ametkonnad, tervishoiuasutused, sotsiaalteenused ja teenuseid pakkuvate organisatsioonide töötajad uimastisõltuvushäirega inimesi häbimärgistavad ja marginaliseerivad, on katastroofilised ühiskondlikud tagajärjed. See suurendab uimasteid tarvitavate inimeste haavatavust ja ühiskondlikku tõrjumist, mis omakorda põhjustab enesestigmatiseerimist ja vähendab inimeste suutlikkust ja valmidust ühiskondlikku ellu ja riigi toimimisse panustada.

Lühidalt tähendab see, et inimesed ei jõua vajalikele teenustele, muutuvad asotsiaalseteks ning surevad sagedamini haiguste ja üleannustamiste tagajärjel.

Meie, Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühingu LUNEST aktivistid, soovime taas kord juhtida tähelepanu Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate probleemidele, mis ei mõjuta mitte ainult uimastisõltuvushäirega elavate inimeste käekäiku, vaid kogu ühiskonda.

Soovime juhtida tähelepanu asjaolule, et uimastisõltuvushäire on diagnoos, mitte kuritegu, mis tähendab, et selle kui probleemi lahendamisega peaksid tegelema tervishoiutöötajad.

  • Tarvitamise keelustamine tähendab tervisehäire keelustamist!

Uimastisõltuvushäiret ei ole võimalik ravida karistamisega. Kui soovime, et tõenduspõhised lahendused uimastiprobleemile – eriti sõltuvusravi ja tugiteenuste vallas – oleksid võimalikult tõhusad ja tulutoovad, on aeg uimastite dekriminaliseerimist laiendada.

Kui meie riiklik uimastistrateegia rajaneb mh eeldusel, et uimastisõltuvushäire on konkreetse tervisehäire meditsiiniline diagnoos, mitte seadusevastane tegu, tähendab see, et keeld tarvitada psühhotroopseid aineid ilma arsti retseptita kujutab endast karistust sellesama tervisehäire all kannatamise eest. Nõue hoiduda sõltuvusttekitavate ainete tarvitamisest ei peaks olema üheks tingimisi või elektroonilise jälgimise alla vabastamise või kriminaalhooldusteenusel püsimise eelduseks. MTÜ LUNEST usub, et uimastisõltuvushäiretega inimeste jaoks uimastite tarvitamisega seonduvaid riske ja ohte oluliselt võimendavate taaskriminaliseerivate menetluste rakendamise asemel tuleks sellised inimesed suunata abi- ja tugiteenustele nagu programmid SÜTIK ja VALIK või SA Viljandi Haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsiooniteenus, mis aitavad neil õppida oma terviseprobleemiga elama ja toime tulema. Teave kõigi olemasolevate abi- ja tugiteenuste kohta leidub siin: https://www.narko.ee/siit-saad-abi/.

Sotsiaalprogrammid on tõhus alternatiiv uimastite tarvitamise keelustamisele.

Keelud ja karistused ei lahenda uimastiprobleemi!

Trahvide ja karistuste asendamine tugiteenustega on odavam kui kriminaliseerimine.

Samuti soovime juhtida tähelepanu Eestis pakutavate asendusraviteenuste kvaliteedile.

  • Metadooniprogramm on raviviis, mitte uimastitarvitamine!

Meile teeb muret, et Eesti kinnipidamisasutustes pakutav asendusravi kujutab endast kinnipeetavate kahekordset karistamist ja diskrimineerimist. Nimelt ei ole asendusraviprogrammi patsientidest kinnipeetavail võimalik pääseda avavanglasse, samuti ei võimaldata neile tingimisi ennetähtaegset vabastamist. Lisaks pole kinnipeetavatest patsientidel sageli piisavalt võimalusi oma uimastisõltuvusprobleemiga kas psühholoogi või kogemusnõustaja toel töötamiseks, mis süvendab enesestigmatiseerimist ja kujutab endast sisuliselt täiendavat psühholoogilise karistamise mehhanismi, millega nuheldakse inimesi sama haiguse põdemise eest, mida nad asendusraviga kontrolli all püüavad hoida.

Ehkki Eestis on asendusraviprogrammid teenusena saadaval ning neid rahastatakse, arendatakse ja reguleeritakse riiklikult, jätkub ühiskonnas uimastisõltuvushäirega inimeste taasühiskonnastamiseks loodud programmide klientide häbimärgistamine. Neil on raske leida tööd nii era- kui ka avalikus sektoris; sageli pole neil võimalik edukalt läbida töötajate tervisekontrolli. Hoolimata tõigast, et korrektsel tarvitamisel ei põhjusta raviotstarbeline metadoon uimastijoovet ja inimesel on võimalik tänu sellele oma uimastisõltuvushäiret kontrolli all hoida, jääb ta ühiskonna silmis ikka sellekssamaks „narkomaaniks“, ning peab taluma täpselt samasugust häbimärgistamist ja diskrimineerimist nagu inimesed, kellel on probleemne uimastitarvitamisharjumus. Seetõttu on asendusraviprogrammid tarvitajate seas valdavalt ebapopulaarsed, mis omakorda toob kaasa tänavauimastite laialdasema leviku ja tarvitamise.

Kutsume kõiki üles seda sõnumit jagama.

Järgneb valik juhtmõtteid ja loosungeid, mis meie hinnangul sobivad meie ettepanekute tutvustamiseks avalikel üritustel.

  • Diskrimineerimine tapab! Ei häbimärgistamisele!
  • Tarvitamise keelustamine on tervisehäire keelustamine!
  • Metadooniprogramm on raviviis, mitte uimastitarvitamine!
  • Support. Don’t Punish — Ei karistustele, jah lahendustele!

Palun, toetage meie kampaaniat!

Täiendavate küsimuste tekkimisel võtke ühendust MTÜ LUNEST juhatuse liikmetega.

Mart Kalvet (eesti keeles): +372 5096286

Jelena Antonova (vene keeles): +372 5331 7025

Comments are closed