Category Archive pressiteade

2024. aasta Euroopa Parlamendi valimiste uimastipoliitika manifest

mai 1, 2024 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimiste uimastipoliitika manifest kommenteerimine on välja lülitatud By Name

Pilt: Correlation – European Harm Reduction Network

MTÜ LUNEST ühines hiljuti 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimiste uimastipoliitika manifestiga. Järgneb manifesti tõlge eesti keelde (saadaval ka PDF-ina C-EHRN-i veebis).

———————————

Vajame uimastipoliitikat, mis muudab Euroopa turvalisemaks, tervemaks ja õiglasemaks.

Uimastikontrollile kulutatud miljarditest hoolimata pole Euroopa uimastipoliitikal õnnestunud kaitsta meie kogukondade tervist ja turvalisust.

Uimastite tarvitamise määrad lähenevad ajaloolistele rekorditele. Igal aastal ilmuvad Euroopa Liidu turule uued narkootilised ained. Uimastitevastasele sõjale keskendunud poliitilised meetmed pole suutnud peatada organiseeritud kuritegevuse mõjuvõimu kasvamist. Tõendid näitavad, et inimelude päästmiseks ja meie kogukondade kaitsmiseks on vaja ennetust, ravi ja kahjude vähendamist, kuid uimasteid tarvitavatele inimestele suunatud teenused kiratsevad ressursside ja poliitilise toe nappuses.

2024. aasta Euroopa Parlamendi valimised peavad seda paradigmat nihutama. Käesolev manifest pakub välja kujutluse pragmaatilisest, uuenduslikust ja inimõigustele keskenduvast Euroopa uimastipoliitikast, mille rakendamine tagab kogukondadele parema tervise ja turvalisuse. Palume kõigil Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonidel, erakondadel ja kandidaatidel toetada järgmisi üleskutseid tegevustele.

Üheskoos suudame luua uimastipoliitika, mis Euroopa tulevikuks ette valmistab.

#FutureDrugPolicyEU24

Manifest on avatud allkirjastamiseks kõigile soovijaile. Manifesti algatasid Euroopa kahjude vähendamise võrgustik C-EHRN (Correlation – European Harm Reduction Network) ja ööelukahjude vähendamise võrgustik NEWNet Enjoying Safer Nightlife (Nightlife Empowerment & Well-being Network).

Uimastipoliitika manifesti põhimõtted

Suurendagem investeeringuid tervishoidu ja sotsiaalhoolekandesse

Euroopas on uimastitarvitamise määrad rekordilised ning uute psühhoaktiivsete ainete, sh sünteetiliste opioidide laienev levik on pannud häirekellad helisema. Õiguskaitseorganid ja uimastikontroll uut ohtu ei peata, nagu nad pole suutnud seda peatada ka muudes maailma piirkondades. Selleks, et tulevikuks valmistuda, peavad Euroopa Liidu institutsioonid seadma prioriteetideks tõendatult tõhusate integreeritud tervishoiu- ja tugiteenuste toetamise ja rahastamise. Elude päästmiseks ja kogukondade turvalisuse tagamiseks on hädavajalik keskenduda teenustele, mis uimasteid tarvitavate inimeste karistamise asemel neile tuge pakuvad. Euroopa Liidu uimastipoliitika tuleb uuesti tasakaalustada, tehes lõpu õiguskaitse senisele tähtsustamisele tervishoiu ees. Euroopa Liidu institutsioonid peavad suurendama investeeringuid ja toetust valikulistele ja näidustatud ennetusprogrammidele, tõenduspõhisele vabatahtlikule ravile, elusid päästvatele kahjude vähendamise meetmetele (sh HIV-i/AIDS-i ja C-hepatiidi ennetusele, opioidasendusravile, naloksooni väljastavatele programmidele, uimastite tarvitamiseelse testimise teenustele ja uimastitarvitamiskabinettidele) ning kogukonnapõhistele ja kogukonnaliikmete juhitud teenustele, mis suudavad pakkuda abi kõigile, kes seda vajavad.

Hüljakem uimastitevastase võitluse meetmed

Aeg on loobuda uimastitevastasele võitlusele keskenduvatest poliitmeetmetest, mis hoolimata neile kulutatud miljarditest pole suutnud vähendada illegaalsete uimastiturgude mahte, organiseeritud kuritegevuse mõjuvõimu või vägivalda. Poliitilised meetmed ja narratiivid, mis uimasteid tarvitavaid inimesi ja tõrjutud kogukondi häbimärgistavad ja süüdistavad, tuleb asendada tõenditel, kaasamisel ja inimõigustel rajanevate sekkumistega.

Selleks, et läheneda uimastiküsimusele integreeritult, igakülgselt ja intersektsionaalselt, peab EL-i tervishoiuinstitutsioonidel olema pöördeline roll EL-i uimastipoliitika kujundamises. Uimastipoliitikat ei tohi jätta ainuüksi õiguskaitseorganite mängumaaks, vaid see tuleb sotsiaal-, tervishoiu- ja majanduspoliitika kontekstis peavoolustada.

EL-i ametkonnad peavad peavoolustama kaasava, inimõigustel ja soopõhisusel rajaneva lähenemise uimastitele, millega kaasneb ühemõtteline toetus uimasteid tarvitavate inimeste dekriminaliseerimisele kui häbimärgistamise kõrvaldamise ja teenuste kättesaadavuse parandamise meetmele.

Uus Euroopa Liidu Uimastiagentuur EUDA peab looma mõõdikud, mis võimaldavad seirata seda, kui mõjuvad ja tõhusad on praegused uimastipoliitilised lähenemised nagu kuritegevuse ennetamine ning nõudmise ja kahjude, sh häbimärgistamise vähendamine, teenuste kättesaadavuse parandamine ja inimõiguste kaitse, ning viima läbi rohkem poliitmeetmetele keskenduvaid teadusuuringuid. Kaasata tuleb ka inimõiguste kaitset, EL-i väärtuseid ja õiguskorda alal hoidma volitatud EL-i ametkonnad.

Tagagem kodanikuühiskonna ja kogukondade osalemine

Turvalisem ja tõhusam uimastipoliitika nõuab selliste kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamist, mis töötavad igapäevaselt kogukondadega, saavad teavitada riskipopulatsioone ja orienteeruvad kõige paremini uutes uimastituru-arengutes. EL-i uimastipoliitika peab lähtuma põhimõttest „nothing about us without us“, mis tähendab, et esmajärjekorras ja eelkõige tuleb poliitiliste meetmete kujundamisse ja ellurakendamisse kaasata kogukondi, mida uimastipoliitika mõjutab.

Kodanikuühiskonna EL-i uimastipoliitikasse, sh Euroopa Liidu kodanikuühiskonna uimastifoorumisse kaasamise mehhanisme tuleb piisaval määral rahastada ja toetada ning Euroopa Komisjon, EL-i uimastiagentuur ja kõik asjakohased EL-i institutsioonid peavad kodanikuühiskonna esindajatelt sihipäraselt nõu küsima. Teiste hulgas tuleks kaasata uimastipoliitikast mõjutatud kogukondade, sh uimasteid tarvitavate inimeste, noorte, naiste ning dekriminaliseerimisest, häbimärgistamisest ja diskrimineerimisest ebaproportsionaalselt palju mõjutatud inimeste esindajaid.

Kaalugem uuenduslikke lahendusi, sh vastutustundlikku reguleerimist

Pragmaatiline uimastipoliitika nõuab kogukondade tervise ja inimõiguste kaitsmise ning organiseeritud kuritegevuse mõjuvõimu kahandamise olulise meetmena uimastiturgudele uuenduslike lähenemiste, sealhulgas uimastite nagu kanep vastutustundliku reguleerimise uurimist. Euroopa Liit peaks neile uuendustele kaasa aitama ning seirama nende mõjusid rahvatervisele, turvalisusele ja inimõigustele.

Euroopa poliitikakujundajad peavad tagama, et Euroopa seadused ja poliitilised meetmed soodustaksid uuenduslike lähenemiste, sh uimastiturgude vastutustundliku reguleerimise kasutuselevõttu. Selleks, et oleks võimalik kujundada tõenduspõhist uimastipoliitikat, peab EL-i uimastiagentuur seirama uimastipoliitiliste meetmete ja tururegulatsiooni mõjusid. See toetab vastastikust õppimist, suurendab parimate praktikate kasutuselevõttu, panustab pragmaatilistesse lahendustesse ja valmistab Euroopa ette tulevikuks. 

Allkirjastamiseks vajutage linki.

Amsterdami manifest: toimetulek uimastiprobleemiga

mai 1, 2024 Amsterdami manifest: toimetulek uimastiprobleemiga kommenteerimine on välja lülitatud By Name

MTÜ LUNEST ühines hiljuti Amsterdami manifestiga. Järgneb manifesti tõlge eesti keelde.

2024. a 26. jaanuaril Hollandis Amsterdamis

Meie – haldusametnikest, poliitikakujundajatest, teadlastest ja kodanikuühiskonna esindajatest koosneva mitmekesise koalitsiooni osalised – toetame ühiselt inimlikuma uimastipoliitika loomist. Selleks tuleb hakata esmatähtsustama kõigi illegaalsete uimastite turgudest ja nendega seonduvatest tervise-, ühiskonna- ja majanduskahjudest mõjutatud inimeste heaolu. Meie ühine eesmärk on integreeritud lähenemine uimastiprobleemi lahendamisele, mis arvestaks rahvatervise, inimõiguste, sotsiaalse õigluse ja turvalisusega.

Kogu maailmas pole nn sõjal uimastitega (ingl war on drugs) õnnestunud kaitsta ei üksikisikute ega ka kogukondade tervist ja turvalisust. Pealeselle on see minevikus soodustanud ja soodustab jätkuvalt organiseeritud kuritegevust, eskaleerib vägivalda, mõjutab ebaproportsionaalselt haavatavaid inimesi ja kogukondi ning pärsib riikide majandust. Me soovime selle nõiaringi lõhkuda, võttes omaks pragmaatilised ja tõenduspõhised poliitilised meetmed, mis arvestavad uimastitarvitamise ja uimastiturgude tegelikkusega.

Uimastiseaduste karistamispõhise jõustamise nurjumist ja sellest johtuvaid inimõiguste rikkumisi arvesse võttes tõotame, et võtame omaks tervishoiupõhised poliitilised meetmed, mille juures on oluline roll kahjude vähendamisel, dekriminaliseerimisel ja turgude reguleerimisel. Lisaks rahvatervise ja inimväärikuse kaitsmisele on nende poliitiliste meetmete eesmärk ka sotsiaalse õigluse edendamine.

Tervishoiukeskse uimastipoliitika suunas liikudes oleme jätkuvalt otsusekindlalt vastu uimastiturgude kuritegelikule kontrollimisele. See, et me kaalume alternatiivseid lähenemisi, ei tähenda, et pingutusi uimastite salakaubanduse ja sellega seonduvate kuritegude vastu võitlemiseks tuleks lõdvendada. Meie kindel eesmärk on kuritegelikud võrgustikud lammutada ja veenduda, et need ei ekspluateeri seda majandussektorit ega domineeri selles; nii kaitseme rahvatervist ja toetame õigusriigi põhimõtete järgimist. Meie strateegia on tasakaalukas kombinatsioon õiguskaitse- ja rahvatervise-algatustest, mille eesmärk on kurjategijate ülemvõimu lõpetamine uimastiturgudel ja nendega seonduvate riskide kõrvaldamine.

Juhtpõhimõtted

1. Tõhusus kui poliitikakujundamise kompass

Uimastitega seonduvaid poliitilisi meetmeid peaks suunama nende tõhusus rahvatervise, inimõiguste, sotsiaalse õigluse ja säästva arengu soodustamisel.

2. Alternatiivsed reguleerimismudelid ja riskide maandamine

Karistuspõhiste uimastiseaduste piiratust tunnistades toetame turgude reguleerimise põhiste alternatiivide uurimist eesmärgiga maandada illegaalsete uimastiturgudega seonduvaid riske. Uimastite seaduslik reguleerimine võib pakkuda võimalusi üldsuse teavitamiseks ja ohutumate tarvitamisviiside juurutamiseks, millega toetatakse rahvatervist ja vähendatakse kahjusid.

3. Rahvatervis, sotsiaalpoliitika ja keskendumine juurprobleemidele

Lisaks häbimärgistamise vähendamisele võib vastutustundlik seaduslik reguleerimine suunata valitsuste ressursse tõhusamate ennetus-, ravi- ja kahjude vähendamise teenuste arendamisse. Lisaks uimastite tarvitamisega seonduvate probleemide lahendamisele on rahvatervise-põhise lähenemise, sh uimastite dekriminaliseerimise poole liikumise eesmärk ka tegelemine häbimärgistamise, ühiskondlik-majandusliku ebavõrdsuse ja sotsiaalse ebaõigluse juurpõhjustega.

4. Ettevaatlik ellurakendamine

Poliitiliste meetmete väljatöötamine peab olema ettevaatlik ning teadus- ja tõenduspõhine; seda peavad suunama range seiramine ja regulatiivmeetmete teadusliku uurimise kaudu omandatud teadmised.

Meie lubadus

1. Globaalse liikumise tugevdamine

Meie eesmärk on olemasolevate võrgustike ühendamine kogu maailmas selleks, et tuua kokku visionääre ja saavutada murrang uimastipoliitikas.

2. Kursi kaardistamine teaduslike tõendite toel

Meie edasist tegevust peab suunama põhjalikult kujundatud teadusuuringute kava, mis rajaneb faktidel ja usaldusväärsetel andmetel.

3. Globaalsete teadmiste kogumine

Lubame võtta õppust kogu maailma linnade, kogukondade ja rahvaste parimatest praktikatest ning muuta need õppetunnid muutuse tööriistadeks.

4. Pühendumine julgete otsuste langetamisele

Tunnistades, et edasiminek nõuab julgeid samme, oleme valmis vaagima vähetuntud lahendusi, langetades uudsetes poliitilistes meetmetes orienteerumiseks teadlikke valikuid.

Meie ühine otsus

Meie uuendusmeelne koalitsioon on pühendunud mõtestatud muutuste saavutamisele, meie kogukondade kaitsmisele ja õigusriigi põhimõtete järgimisele võitluses kuritegelike ohtude vastu. Meie eesmärk on kujundada uimastipoliitilisi meetmeid, mis rajanevad tõenditel, empaatial ja tõhususel. Üheskoos püüame globaalses võitluses uimastitega seonduvate probleemidega tuua esiplaanile lootuse ja inimlikkuse.

Manifesti toetamiseks võivad eraisikud ja organisatsioonid saata e-kirja aadressile conferenceondrugs@amsterdam.nl.